Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakres działania i zadania Powiatu

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.Wśród 22 dziedzin znalazły się m.in. : edukacja publicz., promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania i zadania Gminy

  Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Do spraw publicznych należy stanowienie przepisów gminnych, wybór i odwoływanie organów gminy oraz inne sprawy rozstrzygane w sposób władczy , w tym zwł. w drodze decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie gminy, powiatu i województwa

  Gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa o samorządzie gminnym tworzy uniwersalny układ gmin. Utrzymuje miasta, w których zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub gdy przed...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny. Źródła prawa

  Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 r. ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, zwanej “ustawą o samorządzie gminnym , ordynacja wyborcza do rad gmin

  Przywrócenie od 1 stycznia 1999 r. powiatów oraz utworzenie samorządu powiatowego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy administracji rządowej

  Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /7 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terenowa

  Na szczeblu gminy istnieje samorząd , na szczeblu województwa - administracja rządowa. Ponadto utworzono 267 rejonów , które nie stanowiły nowego szczebla podziału terytorialnego kraju , Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej były swego rodzaju agendami wojewody w terenie.

  Przywrócenie samorządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  E-Government

  Definicja e-Government

  Europejska definiuje e-Government (e-administracja) jako stosowanie technologii informatycznych w publiczna|administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /11 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY CENTRALNE I AGENCJE

  Centralne organy można podzielić na organy podległe bądź nadzorowane: bezpośrednio przez RM lub Prezesa RM , przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej.

  Państwowe jednostki organizacyjne- agencje np. Własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITETY, CENTRA I RADY

  Komitet Integracji Europejskiej

  ZADANIA: koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE, , współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu wymagań integracyjnych,

  Komitet Badań Naukowych

  Jest to naczelny organ adm. , kolegialny do spraw polityki naukowej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZES RADY MINISTRÓW

  FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt

Do góry