Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin

  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin.. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu , z datą...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

  Samorządowe kolegia odwoławcze

  Kolegium odwoławcze jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a Do czasu utworzenia sądów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego

  Co do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić , że : prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową podstawą tej gospodarki jest budżet ( plan finansowy), budżet uchwalany jest przez ( radę gminy, radę powiatu , sejmik województwa, nadzór w zakresie spraw finansowych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

  Mienie gminy

  Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

  Mienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

  Sejmik województwa

  Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W skład sejmiku wchodzą radni w liczbie 45 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

  Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

  Rada powiatu

  W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 20 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 5 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 60 radnych , wybrani w wyborach bezpośrednich.

  Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

  Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

  W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /8 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referenda

  Referendum gminne-mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

  Referendum jest formą demokracji bezpośredniej, dzięki której mieszkańcy gminy decydują w drodze głosowania o rozstrzygnięciu sprawy poddanej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /4 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

  Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej

  Zadania o charakterze użyteczności publicznej są to zadania, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania i zadania województwa jako regionalnej wspólnoty samorządowej

  Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów adm. rządowej.

  Do samorządu województwa należy określanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającej pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 709

  praca w formacie txt

Do góry