Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zadania kontroli administracji publicznej

  Zadaniem kontroli jest zapobieganie błędom w działaniu administracji. Kontrola musi być proporcjonalna do rozmiarów działania administracji. System kontroli, musi nie tylko wykrywa ć błędy, ale określić, jakie sytuacja rodzą błędy, musi też zapewnić zapobieganie powstawaniu błędów. Instytucje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kontroli administracji publicznej

  Kontrolą jest to obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach.

  Kontrola polega na :

  -ustalaniu istniejącego stanu rzeczy

  -ustaleniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w zakresie spraw powierzonych

  Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa. Następuje to na podstawie porozumienia wojewody z zarządem gminy, powiatu lub województwa.

  Skarga z art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad działalnością powiatu

  Nadzór nad działalnością powiatu sprawują te sam organy co nad działalnością gminy, stosują to samo kryterium legalności (zgodności z prawem). organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Uchwały rady powiatu organom nadzoru przedkłada starosta w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki nadzoru

  Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że “organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Ustawa gwarantuje ochronę sądową samodzielności gminy, dlatego gdy środek nadzoru przybiera formę rozstrzygnięcia , to wówczas gminie służy skarga do sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy nadzoru

  Organami nadzoru są : Prezes RM, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe. Kompetencje nadzorcze przysługują - również Sejmowi.

  Funkcje nadzoru nad samorządem gminnym sprawują głównie organy adm. rządowej. Jedynie w przypadku regionalnych izb obrachunkowych uwzględnia się czynnik społeczny - na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i kryteria nadzoru

  Według ustawy przedmiotem nadzoru jest “działalność gminna”. Pod tym określeniem należy rozumieć zarówno działalność polegającą na realizacji zadań własnych samorządu, jak również zadań zleconych. W sprawach własnych samorządu nadzór ma się ograniczyć tylko do kryterium legalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad samorządem gminnym

  Według art.86 ustawy o samorządzie gminnym organami nadzoru są : Prezes RM i wojewoda, a w zakresie spraw budżetowych - regionalna izba obrachunkowa.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

  Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

  >

  >

  >

  - zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

  - zarząd związku - organ wykonawczy.

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt

Do góry