Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakres kontroli NSA

  DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

  Postanowienia wydane w postępowaniu adm., na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę, co do istoty,

  Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie

  Inne niż...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelny Sąd Administracyjny

  NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

  W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA SĄDOWA: sądownictwo administracyjne, NSA

  1.Sądownictwo administracyjne.

  W toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne typy kontroli nad adm. i tak można wyróżnić:

  kontrolę wykonywana wyłącznie powołane w tym celu sadownictwo administracyjne

  kontrole wykonywaną przez sady powszechne

  typ mieszany kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Jest to organ podległy Sejmowi.

  PIP tworzą Główny Inspektor Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy.

  PIP kieruje Główny Inspektor pracy , powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

  Zastępców GIP powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

  Korzysta z immunitetu.

  GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

  Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

  Do zadań GIODO...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Jest powołany przez Sejm za zgoda Senatu na 5 lat. Nie może on zajmować innego stanowiska , z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Musi być apolityczny. Wniosek o powołanie RPO może zgłosić Marszałek Sejmu , albo grupa 35 posłów.

  RPO jest niezawisły w swojej działalności , odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Najwyższej Izby Kontroli tzw. kontrola państwowa

  Ustawą z 9 marca 1949r o kontroli państwowej powołano do życia NIK,.

  NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej. NIK kontroluje działalność organów adm. rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji

  Kontrola parlamentarna- Parlament wykonuje zadania kontrolne wobec władzy wykonawczej, inaczej mówiąc kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność, jest to odpowiedzialność polityczna. Dlatego parlament można określić jako organ kontroli politycznej. Sejm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kontroli administracji publicznej

  Systemy kontroli adm. publicznej są zróżnicowane w poszczególnych państwach i pozostają, oczywiście w zależności od ustroju społeczno-politycznego danego państwa.

  W naszym państwie przemiany ustrojowe doprowadziły do ukształtowania się nowego systemu kontroli administracji publicznej. Kontrola adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy kontroli

  kontrola powinna być bezstronna-bezstronność kontroli jest wtedy zapewniona, gdy organ kontrolujący nie jest powiązany z jednostką kontrolowana stosunkiem nadzoru, gdy nie ponosi za jej działalność odpowiedzialność.

  fachowa- fachowość należy rozumieć jako zdolność oceny...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt

Do góry