Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Inspekcja Sanitarna

  Zakres działania normuje ustawa z 14.03.1985r o Inspekcji Sanitarnej, Ustawa z 24.07.1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów adm. pub. dokonała zasadniczych zmian w organizacji i funkcjonowaniu Inspekcji Sanitarnej. Obecnie Główny Inspektor Sanitarny jest organem adm. rządowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Zakres działania normuje ustawa z 28.09.1991r o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej jest minister do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad inspektorami kontroli skarbowej oraz inspektorzy kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcje specjalne

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola międzyresortowa

  Zadania adm. pub. są tak rozległe, iż w niektórych dziedzinach nie mogą być zamknięte w ramach jednego resortu jak np. ochrona środowiska, występuje w działaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych innym naczelnym organom adm. rządowej, stanowiąc dla nich nie zadania pierwszoplanowe lecz uboczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola instancyjna

  Jest szczególną formą wykonywania kontroli resortowej. Kontrola ta jest instytucją procedury adm. Wiąże się ona jednak często z wykonywaniem funkcji nadzoru, ponieważ kontrolujący organ ma prawo do zmian rozstrzygnięć organu niższego stopnia. Kontrola instancyjna wiąże się zawsze z pewnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola resortowa

  Jest to kontrola wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi adm. rządowej. Kontrola resort. jest przejawem zachodzącego pomiędzy podmiotami, pozostającymi w zależności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wewnątrzadministracyjna

  Pod tym pojęciem należy rozumieć, instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów adm. pub. Zaliczamy do nich: kontrolę wykonywaną w ramach poszczególnych resortów ( kontrola resortowa ), kontrolę instancyjną, kontrolę międzyresortową, kontrolę prokuratorską oraz kontrolę sprawowaną przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

  Trybunałowi Konstytucyjnemu poświecone sa art.188-197 oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym.

  Konstytucja poszerzyła kompetencje Trybunału o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd antymonopolowy

  Przepisy ustawy z 24 luego1990r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, oraz ustawy z 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne przewidują, że od decyzji organów administracji rządowej właściwych w tych sprawach przysługują środki odwoławcze do Sądu Okręgowego w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

  A/Sądy ubezpieczeń społecznych

  Obecnie obowjązuje ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących:

  -zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

  -przebiegu ubezpieczeń

  -ustalania wymiaru składek i ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt

Do góry