Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KPA

  Akt normatywny, stanowiący zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji w związku z wydaniem decyzji administracyjnej i zaświadczeń, oraz zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i rozstrzyganie sporów o właściwość.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne formy kontroli administracyjnej

  Oprócz kontroli administracyjnej w/w istnieją jeszcze formy kontroli sprawowanej bezpośrednio przez obywateli i ich organizację oraz przez środki masowego przekazu.

  W/g art.63 Konstytucji z 1997r każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym do organów adm. pub. oraz do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalne izby obrachunkowe

  Ustawa z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że organami nadzoru nad działalnością gminną w zakresie spraw budżetowych są regionalne izby obrachunkowe.

  Ustawa z 07/10/1992r o regionalnych izbach obrachunkowych która weszła w życie z dn. 01/01/1993r.

  Rozporządzeniem Prezesa RM z 09/12/1992r...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola prokuratorska

  Funkcje Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, a prokuratura jest włączona do resoru sprawiedliwości.

  Zadania prokuratury:

  -strzeżenie praworządności

  -czuwanie nad ściganiem przestępstw

  -strzeżenie praworządności w działaniach adm. pub.

  Zadanie to prokuratura wykonuje przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

  Ust. Z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, przyznała bardzo liczne i istotne kompetencje kontrolne ZUS. W/g art.66 tej ustawy ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, odrębną osobą prawną. Jednakże w zakresie prowadzenia działalności Zakładowi temu przysługują środki prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Celna

  Ust. Z 06.06.1997r. o Inspekcji Celnej utworzono służbę adm. rządowej , powołaną do przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa obowiązującego w dziedzinie obrotu towarowego z zagranic i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy.

  Do zadań IC należy:

  -rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

  Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

  Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna wykonuje nie tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Weterynaryjna

  Ustawa z 24.04.1997 o zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt rzeżnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest centralnym organem adm. rządowej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa RM na wniosek ministra właściwego d/s rolnictwa.,/...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Handlowa

  Powołana do ochrony interesów konsumentów oraz interesów państwa. Inspekcja działa na podstawie ustawy z 25.02.1958r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej-Głównego Inspektora IH powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek Prezesa Urzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Ochrony Środowiska

  Działa na podstawie ustawy z 20.07.1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

  Jest to organ kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują:

  Główny Inspektor...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry