Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (ogłaszanie)

  Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org. adm. niezespolonej a także przez rade powiatu i gminy podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, który jest wydawany przez wojewodę. Dzień wydania Dz.U. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy porządkowe stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego

  Przepisy porządkowe mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w ustawach i wydaje je się tylko w zakresie uregulowanym ustawowo lub w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Wojewoda wydaje przepisy porządkowe w formie rozporządzeń porządkowych, w powiecie wydaje je rada...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statuty jednostek samorządu terytorialnego

  Statuty województwa, powiatu i gminy należą do aktów prawa miejscowego stanowionego przez organy tych jednostek. W drodze regulacji statutowej mogą regulować wszystkie zagadnienia ustrojowe danej jednostki nie uregulowane w odrębnej ustawie. Stanowienie statutów przez j.s.t. jest przeniesieniem uprawnień...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (nadzór i kontrola)

  Istota nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych polega na wykonywaniu przez organy nadzoru czynności kontrolnych oraz podejmowaniu czynności prawnych umożliwiających korygowanie (zmianę bądź eliminację) działań nieprawidłowych i wadliwych. Według Konstytucji samodzielność jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy porządkowe

  Przepisy porządkowe mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w ustawach o administracji rządowej w województwie (art.40), o samorządzie powiatowym (art.41) i o samorządzie gminnym (art.40 ust.3 i 4). Na podstawie art. 48 ustawy z 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty wykonawcze prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy adm. rządowej

  Terenowymi organami adm. rządowej są wojewodowie oraz kierownicy urzędów rejonowych, zespolonych służb, inspekcji i straży. Terenowe organy adm. rządowej mogą wydawać akty wykonawcze prawa miejscowego jedynie w granicach upoważnienia ustawowego. Wojewoda jako terenowy organ adm. rządowej jest organem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty wykonawcze prawa miejscowego (pojęcie)

  W przypadku przepisów wykonawczych musi istnieć upoważnienie ustawowe do wydania przepisów prawa o takim charakterze. Normy ustawowe określają przesłanki tworzenia norm niższego rzędu, ich przedmiot, zakres i sposób regulacji prawnej. Przykładem przepisów wykonawczych mogą być przepisy dotyczące podatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty planowania

  Akty planowania z różnych przyczyn nie zawsze możemy zakwalifikować do aktów normatywnych. Są nimi plany, programy, akty budżetowe oraz akty ustalające normy techniczne. Wg doktryny prawa niemieckiego normy planu mają charakter:

  -informacyjny, zawierają pewne dane bądź programy służące organom adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (podstawa prawna stanowienia)

  Obecnie obowiązująca Konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które Konstytucja nazywa aktami prawa miejscowego. Art.87 ust.2 Konstytucji zalicza akty prawa miejscowego do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (cechy i znaczenie terenowych źródeł prawa)

  Terenowe przepisy prawne powszechnie obowiązujące charakteryzują się możliwością normowania postępowania wszystkich kategorii adresatów, niezbędnością wyraźnego upoważnienia ustawowego do ich wydania oraz obowiązkiem ogłoszenia ich zgodnego z prawem.

  Przez powszechność obowiązywania należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry