Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Akt administracyjny (formalny i nieformalny)

  Żeby adresat nie maił wątpliwości co do treści aktu, musi być zachowane minimum formy. Niektóre akty adm. są bardzo sformalizowane np. decyzje adm. i pod względem formy prawie nie różnią się od wyroków sądowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (deklaratoryjny i konstytutywny)

  Można je wyróżnić przyjmując za kryterium podziału zdeterminowanie aktu administracyjnego przez podstawę prawną.

  Akt deklaratoryjny- podciąga dany stan faktyczny pod normę prawna w sposób wiążący. Deklaruje (ustala), że w danej sytuacji adresat aktu ma określone uprawnienia lub obowiązki których...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (pojęcie i cechy)

  Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu adm. skierowane na wywołanie konkretnych indywidualnie oznaczonych skutków prawnych, regulujących konkretna sprawę skierowaną do konkretnego adresata. Skutek prawny jest celem aktu, który znosi, zmienia lub tworzy prawa i obowiązki bądź ustala je...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania adm. nie będące czynnościami prawnymi

  Do działań adm., które nie są czynnościami prawnymi zaliczamy:

  b) działania materialno- techniczne (faktyczne)- do nich można zaliczyć działania w urzędach takie jak, prowadzenie rejestrów, kartotek, ekspedycje poczty itp. oraz działania na zewnątrz urzędu, np. utrzymywanie czystości na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności administracyjnoprawne (podział)

  Można podzielić na:

  1) akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności.

  Dokładne rozgraniczenie między aktami generalnymi a indywidualnymi jest trudne do przeprowadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne (rodzaje)

  Polegają na objawieniu woli organu adm. publicznej celem wykonania określonych skutków prawnych takich jak powstanie, zmiana lub zniesienie stosunków prawnych. Mamy dwa rodzaje tych czynności prawnych.

  1) czynności administracyjnoprawne- regulowane przez prawo administracyjne, gdy adm. działa władczo...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne i inne działania

  1) Czynności prawne- ich celem jest wywołanie określonego skutku prawnego. Wyróżniamy:

  a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne;

  b) prawa cywilnego- gdy adm. nie działa władczo- regulowane przez prawo cywilne.

  2) Inne działania adm. publicznej nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy działania adm. publicznej (klasyfikacja)

  1) czynności prawne (wydawanie aktów prawnych)- polega na objawieniu woli przez organ adm. publicznej w celu wywołania określonych skutków prawnych (powstania, zmiany lub zniesienia stosunków prawnych).

  a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne (można...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennik urzędowy wojewódzki

  Zasady i tryb wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa w drodze rozporządzenia Prezes RM. Wojewoda prowadzi zbiór wydanych przez siebie wojew. dz. urzędowych, udostępnia go jednostkom samorządu terytorialnego oraz umożliwia wgląd do tego zbioru. W dzienniku tym ogłaszane są:

  -akty prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki urzędowe organów centralnych

  Dziennik urzędowy jest służbowym wewnętrznym przeznaczonym do ogłaszania aktów prawnych pochodzących od organów centralnych, a przeznaczonych dla podległych im organów, zakładów, urzędów i instytucji. Dzienniki urzędowe w chwili obecnej ukazują się w poszczególnych ministerstwach jak również w różnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt

Do góry