Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór (pojęcie)

  Nadzór oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków, wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności) jego aktów. Organ nadzorujący ma prawo kontroli działań organu nadzorowanego, a nadto możliwość wiążącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (w adm. zdecentralizowanej)

  Element nadzoru w pojęciu decentralizacji ma duże znaczenie. Dopuszczenie przez przepisy prawa stosowania tylko określonych środków nadzoru i tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo tworzy samodzielność organów adm., tworzy decentralizację adm. Nadzór oznacza podporządkowanie częściowe.

  O ile w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekoncentracja a autonomia

  Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw. Jednostka autonomiczna posiada więc samodzielność w zakresie stosowania prawa i to aktów bezpośrednio niższych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja (wady i zalety)

  Zalety:

  -zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej,

  -lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji,

  -większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne podporządkowanie (wady i zalety adm. opartej na hierarchicznym podporządkowaniu)

  Zalety:

  -jednolitość działania aż do najniższego stopnia;

  -łatwe ustalenie, uzasadnienie i wyegzekwowanie odpowiedzialności;

  -eliminowanie sporów kompetencyjnych;

  -powstałe spory rozstrzyga wspólny przełożony;

  -jasny układ kompetencji w działaniach na zewnątrz, wobec obywateli.

  -nie ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne podporządkowanie (zasada)

  Z hierarchicznym podporządkowaniem nierozłącznie wiąże się centralizację. Zasada hierarchicznego podporządkowania przejawia się w podwójnej zależności:  

  -Zależność służbowa polega na tym, że nie ma prawnego ograniczenia sfery wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organom niższym;...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja i decentralizacja

  Zasada centralizacji polega na tym, że w określonej sferze właściwości (kompetencji rzeczowej) system organów administracji jest zorganizowany w ten sposób, ze podejmowanie decyzji należy wyłącznie do organów wyższych. Organy niższe mają jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia. Wtedy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncentracja i dekoncentracja

  Przy koncentracji- punkt ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach, a więc ciężar administrowania znajduje się w rękach nielicznych organów.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat administracyjny (pojęcie)

  Określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji publicznej, takich jak organy administracji publicznej (rządowej, samorządowej), zakłady publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (komunalne), organizacje społeczne, korporacje i upoważnione...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda administracyjna

  Ma charakter ugody pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej przed organem, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Ugoda ta może być zawarta tylko w indywidualnej sprawie administracyjnej, wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego i to tylko w takiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry