Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Fundacja (utworzenie)

  Fundatorem może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium RP. Fundator wskazuje cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Fundacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja (rodzaje)

  Fundacja prawa publicznego uzyskuje od państwa kapitał i inne środki majątkowe w celu wykonania zadań publicznych i jest wyposażona we władztwo państwowe. Fundacja taka różni się od zakładu tym, że jej cel jest ustalony na trwałe w akcie o ustanowieniu fundacji przez fundatora. W przypadku zakładu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja (jako podmiot adm. publicznej)

  W naszym systemie prawnym można mówić o fundacjach, które służą osiągnięciu celów publicznych, a których działalność jest poddana nadzorowi organów administracji rządowej. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych minister i wojewoda mogą występować do sądu o uchylenie uchwały...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja (geneza, pojęcie i cechy)

  Fundacja jest instytucją opartą na majątku przeznaczonym przez jej założyciela na określone, niegospodarcze cele. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady publiczne (użytkownicy)

  Przepisy prawa mogą ustanawiać dla określonych podmiotów (dla wszystkich podmiotów bądź oznaczonych ich kategorii) prawo gwarantujące im świadczenia zakładów określonego typu (prawo korzystania z bibliotek publicznych). Ustawy mogą ustanawiać obowiązek prawny korzystania ze świadczeń zakładów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady publiczne (władztwo zakładowe)

  Władztwo zakładowe wynika z upoważnienia organów zakładu do abstrakcyjnych, jak i konkretnych regulacji na podstawie i w ramach ustaw. Istotę władztwa zakładowego stanowi zakres upoważnień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładu, jak również z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady publiczne (rodzaje)

  Zakładem publicznym jest jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu, która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjnoprawnych. Jest to jednostka organizacyjna wyposażona w zespół środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (przenoszenie właściwości)

  Regułą jest, że ustawa określa zakres działania danego organu. Ustawa może określać, iż pewne zadania stanowią zadania własne określonego podmiotu administracji. Jednakże, ze względu na efektywność działania administracji i pomniejszenie kosztów administrowania ustawodawca może zlecać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (rodzaje właściwości)

  Właściwość rzeczowa dotyczy przydzielonych danemu organowi kategorii spraw;

  Właściwość miejscowa, zwana też terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu;  

  Właściwość instancyjna zakłada wielostopniową organizację administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (zakres działania i kompetencje, właściwości)

  Zakres działania wskazuje, jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. O zakresie działania stanowi się zwykle w przepisach prawa tworzących dany organ. Przepisy o zakresie działania nie są wystarczającą podstawą do podejmowania przez organ działań o charakterze władczym. Do podejmowania działań...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry