Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rada Ministrów (organy wewnętrzne)

  Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów stwarza możliwość tworzenia różnych organów wewnętrznych:

  -rad i zespołów.

  Rada ta może też postanowić, że rozpatrywanie określonych spraw będzie możliwe wyłącznie po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałego komitetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (kompetencje)

  Kompetencje RM wynikają z ustaw konstytucyjnych i ustaw zwykłych. Kompetencje te dotyczą sfery legislacji, kierownictwa administracją rządową oraz prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej.

  Sfera legislacji:

  -korzystanie przez RM z inicjatywy ustawodawczej,

  -wydawanie rozporządzeń w celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (odwoływanie)

  Prezes RM składa dymisję RM na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Ponadto Prezes RM składa dymisję RM w razie:

  1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla RM,

  2) wyrażenia RM wotum nieufności,

  3) rezygnacji Prezesa RM.

  Przyjmując dymisję RM Prezydent powierza jej dalsze sprawowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (powoływanie)

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych, Prezydenta i Sejmu. Art.154 i 155 Konstytucji określają sposoby powoływania rządu. Typowy sposób powoływania rządu: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie zaproponowanym przez Prezesa RM, w ciągu 14...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (skład)

  O RM, jej składzie i kompetencjach stanowi Konstytucja, a zwłaszcza jej rozdział „Rada Ministrów i administracja Rządowa” oraz ustawy zwykłe. Organizację i tryb pracy RM oraz zakres działania ministrów reguluje ustawa z 8 sierpnia 1996r. o organizacji i trybie pracy RM oraz zakresie działania ministrów.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

  Jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodległości jego terytorium. Jako reprezentant państwa w jego stosunkach zewnętrznych ratyfikuje i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd (gospodarczy)

  W ramach samorządu specjalnego można wyróżnić samorząd gospodarczy (ludzie o wspólnych interesach gospodarczych). Przynależność do tego samorządu nie jest obowiązkowa. Izby gospodarcze oraz organizacje samorządu rzemieślniczego są jedynie dobrowolnymi zrzeszeniami osób wykonujących określoną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd (zawodowy)

  W ramach samorządu specjalnego można wyróżnić samorząd zawodowy (grupy społeczne wykonujące ten sam zawód). Samorząd specjalny, w którym członkostwo powstaje z mocy prawa występuje w Polsce tylko co do niektórych zawodów, mamy samorząd:

  adwokacki, radców prawnych, lekarski, lekarzy weterynarii...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd (pojęcie i klasyfikacja)

  System administracji zdecentralizowanej polega na tym, że obok administracji rządowej istnieje szereg innych podmiotów, które wykonują administracje samodzielnie. Przede wszystkim takimi podmiotami są związki publicznoprawne- samorządy. Samorząd podlega jedynie nadzorowi, istnieje i działa w ramach państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundacja (nadzór)

  Działalność fundacji poddana jest nadzorowi organów adm. rządowej. O wpisaniu fundacji do rejestru sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, a gdy celem działalności fundacji ma być jedno województwo- także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt

Do góry