Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podział terytorialny (obowiązująca regulacja)

  Z dn. 01.01.1999r. wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny z mocy ustawy z 24 lipca 1198r.

  Jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego są: gminy, powiaty, województwa. Ustawa utworzyła 16, ustalając ich siedziby wojewodów i sejmików województwa. W dwóch województwach siedziba wojewodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (ewolucja)

  Okres zaborów. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim były podzielone na gubernie, w których skład wchodziły bezpośrednio powiaty i większe miasta. Powiaty składały się z gmin wiejskich i mniejszych miast. Gmina wiejska była jednostka dużą pod względem obszaru, składała się z większej liczby wsi...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (czynniki kształtujące)

  Ukształtowanie podziału terytorialnego w konkretnym państwie zależne jest od wielu czynników, takich jak właściwości fizjograficzne danego terytorium (niziny, rzeki, itd.), stosunki komunikacyjne, demograficzne, narodowościowe itp. Wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie się podziału...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (pojęcie i rodzaje)

  Pojęć „podział terytorialny” i „podział administracyjny” używa się zamiennie. Użycie pojęcia „podział administracyjny” wskazuje, że chodzi o dokonanie podziału terytorialnego państwa dla wykonywania administracji publicznej. Jednakże terytorium państwa dzielone jest nie tylko dla celów wykonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa rada Radiofonii i Telewizji

  Według art.213 ust.1 Konstytucji KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Badań Naukowych

  Komitetem będącym naczelnym organem administracji rządowej jest Komitet Badań Naukowych utworzony ustawą z 12 stycznia 1991r. Jest to kolegialny organ administracji do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Integracji Europejskiej

  Od 1 października 1996r. utworzony został, na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996r. Komitet Integracji Europejskiej. Do zadań tego komitetu należy przede wszystkim:

  -koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resort

  Najliczniejszą grupę członków RM stanowią ministrowie.

  Według art.149 ust.1 Konstytucji ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Dział administracji kierowany przez ministra nazywany jest resortem. Przez określenie „resort”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (członkowie i pełnomocnicy rządu)

  Członek RM Uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za treść i za realizację działań Rządu; obowiązany jest do inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes RM (kancelaria)

  Urzędem obsługującym pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym, technicznym i kancelaryjno-biurowym RM, Prezesa RM, wiceprezesów RM, stałe komitety RM, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Komitet Ochrony Informacji Niejawnych jest Kancelaria Prezesa RM.

  Kancelaria ta zapewnia też obsługę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry