Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

  W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego lub wystąpienia ze związku decydują rady zainteresowanych powiatów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

  Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wyróżnia związki międzygminne oraz porozumienia międzygminne. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

  Rady zainteresowanych podejmują uchwały o utworzeniu związku. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

  W celu realizacji zadań publicznych wspólnoty samorządowej wykraczających poza daną jednostkę samorządu terytorialnego samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorządowe kolegia odwoławcze

  Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a i ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (gospodarka finansowa j.s.t.)

  Uregulowania prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego znalazły się w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym co do gospodarki finansowej gminy oraz w ustawach z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa co do powiatu i województwa.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (mienie samorządu terytorialnego)

  Mienie gminy  

  Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Ustawa z 8 marca 1990r. wymienia sposoby nabycia mienia gminnego w art.44 w 6 punktach. Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (urząd marszałkowski)

  Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (zarząd województwa i jego przewodniczący)

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /5 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (sejmik województwa)

  W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Radni wojewódzcy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Odwołanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /4 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (organy)

  Organami samorządu województwa są:

  1) sejmik województwa,

  2) zarząd województwa.

  Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że gdy mowa jest o organach jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry