Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Forma zawarcia umowy o pracę

  Powinna być zawarta na piśmie, w przypadku gdy zawarta na piśmie nie została, pracodawca powinien potwierdzić jej warunki na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od przystąpienia do pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie stosunku pracy

  Stosunek pracy wygasa:

  gdy pracownik nie zgłosi się do zakładu pracy gotów do jej wykonania w ciągu 30 dni od zakończenia służby wojskowej

  nie zgłoszenie się pracownika do pracy w ciągu 7 dni od zakończenia się stosunku pracy z wyboru.

  Terminy te są terminami niezawitymi (zawite –...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy

  mocy porozumienia stron

  wskutek wypowiedzenia przez jedną stronę

  w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta

  z upływu czasu, na który umowa była zawarta

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wypowiedzenia zmieniającego

  Wypowiedzenie zmieniające – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające może warunki tego wypowiedzenia zaaprobować lub nie. Może nie przyjąć nowych warunków do połowy okresu definitywnego . Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia warunków pracy lub płacy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie zmieniające

  Porozumienie zmieniające - porozumienie zawierane między pracodawcą a pracownikiem, jeśli strony chcą zmienić warunki pracy lub płacy. Jeżeli te warunki są zmieniane na korzyść pracownika to jest to domniemane porozumienie zmieniające. Momentem zmiany jest moment określony w porozumieniu, a jeśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiimperatywność norm prawa pracy

  Normy prawa pracy są normami o charakterze semiimperatywnym (jednostronnie bezwzględnie obowiązującym). Postanowienie umów i innych aktów prawnych, na podstawie których nawiązuje się stosunek pracy mniej korzystny od przepisów prawa pracy są nieważne, a na ich miejsce stosujemy odpowiednie przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie o stosunku pracy

  Zatrudnienie na warunkach określonych z art. 22 par1. jest zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bez względu na nazwę tej umowy (a także bez względu na treść umowy).

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy

  Źródła prawa pracy.

  konstytucja

  ustawy zwykłe

  rozporządzenia

  rozporządzenia i zarządzenia wydawane na mocy ustawy i w celu ich wykonania

  układy zbiorowe

  akty prawa międzynarodowego, szczególnie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pracownika

  Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołana, mianowana, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pracodawcy

  Pracodawca – jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt

Do góry