Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Systematyka prawa cywilnego

  Systematyka prawa cywilnego zawiera kodeks cywilny według działów – ksiąg:

  Część ogólna – reguluje ona instytucje wspólne dla całego prawa cywilnego podstawowe pojęcia, zasady;

  Prawo rzeczowe – określa szczegółowy sposób zasady korzystania z mienia;

  Zobowiązania – regulują zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres prawa cywilnego

  W zakres prawa cywilnego wchodzi prawo pracy . Jest to gałąź , która wyodrębniła się z prawa cywilnego i dzisiaj w istniejącym stanie prawnym w kwestiach nieuregulowanych w prawie pracy stosuje się przepisy prawa cywilnego jak stanowi art. 300 kodeksu pracy „ w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne prawa cywilnego

  Cechy prawa cywilnego :

  Liberalizm – prawo to nie ingeruje w cudzą sferę prawa . Na gruncie prawa cywilnego brak prawnej kompetencji do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej innych podmiotów co występuje na gruncie prawa publicznego.

  Autonomiczność – oznacza ,że we wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo cywilne. Metoda regulacji

  Jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane.

  Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosunki które są związane z jakimiś dobrami , z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty wolne od potrącenia

  Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestój zawiniony i niezawiniony przez pracownika. Konsekwencje prawne

  Przestój niezawiniony przez pracownika – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdyby takie składniki nie były wyodrębnione to 60% wynagrodzenia. Przestój zawiniony – pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

  w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

  skierowanie pracownika do pracy za granicą

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

  Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

  czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

  odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

  powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

  urlop macierzyński

  Przesłanki fakultatywne

  na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

  Urlop – coroczna, nieprzerwana płatna przerwa przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz od wykształcenia (staż pracy całkowity).

  Zasady urlopowe:

  powszechność – wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesiecy

  równość – pracownicy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i 42h/tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące. Przyjęcie okresu rozliczeniowego oznacza możliwość przedłużenia norm podstawowych w niektórych tygodniach i kompensacja ich obniżonym wymiarem czasu pracy w innych tygodniach . W...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt

Do góry