Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek ubezpieczenia

  W efekcie zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje stosunek ubezpieczenia, który wiąże zakład ubezpieczeń z ubezpieczonym. Prawny stosunek ubezpieczenia jest rodzajem stosunku zobowiązaniowego, w który jego strony są powiązane ze sobą wzajemnymi prawami i obowiązkami o charakterze majątkowym (oświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Zawierana jest między Zakładem Ubezpieczeń, a ubezpieczającym. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Składkę oblicza się za czas trwania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo ubezpieczeniowe

  Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji. Wykonywane jest ono wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność ubezpieczeniowa jako działalność gospodarcza

  Działalność ubezpieczeniowa jest szczególnym rodzajem działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń. Jest ona dział. gosp., gdy prowadzi ją ubezpieczeniowa spółka akcyjna. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo ubezpieczeń gospodarczych i jego źródła

  Prawo ubezpieczeń gospodarczych tworzą przede wszystkim normy prawne regulujące powstawanie i funkcjonowanie podmiotów występujących na rynku ubezpieczeniowym, oraz regulujące instytucję umowy ubezpieczenia i powstałego z niej stosunku ubezpieczeniowego. Ochronną regulację z zakresu prawa ubezpieczeń...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zawierania kontraktów

  Sposoby zawierania kontraktów: (trzeba umieć je scharakteryzować!!!)

  oferty – podstawowy sposób zawierania umów. Regulują je art. 60-70 KC

  negocjowanie (rokowania)

  przetargi

  aukcje

  umowa przedwstępna

  listy intencyjne

  Kontrakt nie może być sprzeczny z zasadami obrotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie i dzierżenie

  Posiadanie – to posiadanie stanu faktycznego władztwa nad rzeczą (stan faktyczny a nie prawny).

  Posiadanie można podzielić na:

  posiadanie zależne – posiadaczem zależnym jest ten, kto na podstawie zawarcia umowy, włada rzeczą np. najemca, dzierżawca

  posiadanie samoistne – właściciel rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone prawo rzeczowe

  Przysługuje osobom fizycznym lub prawnym wzglądem rzeczy, której właścicielem jest inna osoba. Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

  Ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

  użytkowanie

  zastaw

  służebność

  własnościowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie wieczyste

  Użytkowanie wieczyste jest formą wykorzystania gruntów Skarbu Państwa, które mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

  Użytkowanie wieczyste należy do praw bezwzględnych podmiotowych i zbliżone jest pod względem charakteru do własności. Użytkowanie wieczyste trwa od...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwłasność w prawie cywilnym

  Współwłasność łączna istnieje na podstawie przepisów i kształtowana jest na podstawie osobistego stosunku, który łączy strony np. małżeństwo (wspólnota majątkowa).

  Charakterystyczną cechą w spółkach jest zasada, że każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania w obrocie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry