Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców

  Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podziały ubezpieczeń

  1) Ze względu na liczbę podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wyróżnia się: ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia zbiorowe.

  2) Ze względu na podmiot ubezpieczenia, ubezpieczenia gospodarcze dzielone są na: ubezpieczenia przedsiębiorców i ubezpieczenia ludności.

  3) Ze względu na formę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawowy podział ubezpieczeń

  Jest to podział dokonany przez załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia są tam podzielone na dwa działy.

  Dział I to Ubezpieczenia na życie, do których zalicza się: Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, Ubezpieczenia na życie, jeżeli są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne

  Zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych warunkiem koniecznym do powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy. Przy zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych w przeciwieństwie do u. dobrowolnych nie obowiązuje zasada swobody umów, stanowiąca m.in. iż każda ze stron umowy ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

  Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE są ubezpieczeniami obowiązkowymi i obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym" oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej

  Świadczenie odszkodowawcze może pełnić różne funkcje społeczne. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

  Funkcja kompensacyjna – polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywda

  Krzywda w kodeksie cywilnym została określona jako uszczerbek typu niemajątkowego. Suma pieniężna przeznaczona na łagodzenie krzywdy nazywana jest zadośćuczynieniem. Krzywda i zadośćuczynienie stanowią szczególną postać szkody i odszkodowania.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie szkody

  Szkoda to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Chodzi tu o uszczerbek zarówno majątkowy jak i niemajątkowy.

  Postacie szkody majątkowej:

  Szkoda majątkowa może przybrać postać dwojaką :

  może obejmować stratę jakiej doznaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej

  Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej :

  Odpowiedzialność deliktowa – która występuje gdy między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym za szkodę nie ma stosunku zobowiązaniowego ,lub gdy szkoda zostaje wyrządzona poza istniejącym stosunkiem; zdarzenie wyrządzające...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry