Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CO ROZUMIEMY PRZEZ WINĘ W PRAWIE KARNYM I JAKIE SĄ JEJ ELEMENTY

  Na ogół przez winę rozumie się określony psychicznie stosunek sprawcy do popełnionego czynu.

  Zależnie od stopnia świadomości i natężenia złej woli, prawo karne odróżnia winę.

  umyślna występuje 2 dwóch przypadkach:

  zamiar bezpośredni zachodzi gdy sprawca chce popełnić czyn...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK ROZUMIAŁ PAŃSTWO MONTESKIUSZ

  W myśl teorii Monteskiusza państwo powstało w wyniku umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony ich interesów bezpieczeństwa i wolności. Wolność i inne dobra były jednak zawsze albo ograniczone lub odbierane ludziom. Niezbędne jest znalezienie prawdziwej gwarancji wolności.

  Zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY ZWIĄZKIEM PRZYCZYNOWYM

  Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym, wywołanym przez działanie występuje jedynie przy przestępstwach materialnych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY PRZESTĘPSTWEM I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

  Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary. W każdym przestępstwie występują następujące cztery cechy:

  podmiot przestępstwa – lub podmioty nazywamy sprawcę lub sprawców

  przedmiot przestępstwa – jest dobro, przeciwko któremu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY AKTEM ADMINISTRACYJNYM I JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DO JEGO WAŻNOŚCI

  Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.

  Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:

  jest wydawany przez organ administracji państwowej. Niekiedy także inny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI STOSUNEK CYWILNOPRAWNY OD STOSUNKU ADMINISTARCYJNEGO

  Stosunkiem administracyjnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego.

  Stosunki cywilno – prawne to zachodzące między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste regulowane przez normy prawa cywilnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO CYWILNE I JAK SIĘ DZIELI

  Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami.

  Podział prawa cywilnego

  część ogólna zawiera te normy które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego.

  prawo rzeczowe reguluje prawne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO „PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY”

  Przestępstwo zwane potocznie „pranie brudnych pieniędzy” w rzeczywistości odnosi się nie tylko do środków płatniczych, ale także do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości. Polega ono na podejmowaniu zróżnicowanych działaniach zmierzających...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY OD WYŁUDZENIA POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY

  Poświadczenie nieprawdy przestępstwa tego dopuszcza się funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentów, która w dokumencie takim poświadczy nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenia prawne.

  Wyłudzenie poświadczenie nieprawdy ma miejsce wtedy gdy sprawca w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO PASERSTWA

  Pasterstwo utożsamia się na ogół z handlem skradzionymi rzeczami, ale w rzeczywistości zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy. Paserstwa dopuszcza się każdy, kto rzecz uzyskaną za pomocą przestępstwa nabywa lub pomaga w jej zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmuje lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry