Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada państwa unitarnego

  Państwo unitarne – państwo w którym nie istnieje podział na samodzielne człony-jedynie zwykły podział administracyjny, istnieje jedynie centralna władza wykonawcza

  Zasady unitaryzmu- w konstytucji została sformułowana następująco (art. 3) RP jest państwem jednolitym)

  Z tego sformułowania wynika...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada podziału i równowagi władz

  Art. 10 ust. 1 – ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

  Ust. 2 – Władzę ustawodawczą sprawują sejm i senat, władzę wykonawczą prezydent RP i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

  Art. 10 – podkreśla więc...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada reprezentacji – rodzaje mandatu

  W okresie Konstytucji z 52 roku obowiązywała zasada, że Sejm jest reprezentantem Narodu, natomiast posłowie reprezentują okręg wyborczy, w którym zostali wybrani i jego mieszkańców. Wynikało z tego, że poseł miał obowiązek utrzymywać więź z wyborcami, mógł być przez nich odwołany.

  Mała...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada suwerenności narodu

  Każda Konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i systemie władz. Istnieje szereg zasad stanowiących standard demokratycznego państwa i wymagających uwzględnienia w każdej nowoczesnej Konstytucji, nie zawsze muszą być wprost zapisywane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społecznej gospodarki rynkowej

  Zasada ta dokonuje najbardziej ogólnej charakterystyki ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej.

  Art. 20 wskazuje fakt, że ;

  Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, wolności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada społeczeństwa obywatelskiego

  Konstytucja z 1997r. nigdzie nie używa pojęcia- społeczeństwo obywatelskie- ale w swych sformułowaniach daje wyraz podstawowym elementom tej idei.

  Idea ta zakłada:

  1/ każdy obywatel funkcjonuje równocześnie w kilku podstawowych układach społecznych; politycznym, pracowniczym, terytorialnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomocniczości

  Zasada ta powstała podczas panowania Piusa XIX. Założenia : to, co jednostka z własnej inicjatywy świadczyć może, nie może być jej zabronione i społeczeństwu przykazane.

  Naruszyłoby to bowiem sprawiedliwość( to co mała wspólnota świadczyć może i prowadzić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada sprawiedliwości społecznej

  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  To zasada państwa socjalnego , które ma pewne zobowiązania opiekuńcze do obywateli. Jest to kategoria ogólna , która tworzy wiele zasad. Sprawiedliwość społeczna rozróżniona jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zasady państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Zasada państwa prawnego – to zespół zasad prawnych które rządzą instytucjami, wyposażonymi przez prawo w odpowiednią władzę oraz procedurami poprzez, które zasady te mogą być zastosowane w tych instytucjach, a które łącznie służyć mają ochronie podstawowych interesów indywidualnych gwarantowanych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada legalizmu działania organów władzy publicznej

  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa

  Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

  Działalność tę nadzorują Prezes RM i wojewodowie.

  Konstytucja wyraża zasadę legalności – organy władzy publicznej działają na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry