Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uprawnienia kontrolne i pokontrolne NIK

  Zakres kontrolnych kompetencji NIK obejmuje całokształt działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej.

  W ramach sprawowanych kontroli pracownicy NIK maja prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa NIK

  Pozycja ustrojowa NIK wynika z określenia jej jako „naczelnego organu kontroli państwowej”.

  Art. 202 Konstytucji stanowi:

  NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej,

  NIK podlega Sejmowi,

  NIK działa na zasadach kolegialności.

  NIK kontroluje działalność organów administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjna regulacja finansów publicznych

  Z uwagi na szczególne znaczenie gospodarki finansowej dla funkcjonowania państwa i wiele pokus mogących skłaniać rząd do niewłaściwego wykorzystywania wpływów na sytuację finansową państwa, Konstytucja przyjęła pewne uregulowania ograniczające samodzielność rządu w zarządzaniu finansami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

  Do naczelnych administracji rządowej należą :

  Rada Ministrów

  Prezes rady Ministrów

  Ministrowie

  Przewodniczący niektórych komitetów np.; Komitet Badań Naukowych

  Prezydent RP

  Centralne organy administracji :

  Inspekcje specjalne :

  inspekcja pracy

  inspekcja...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa ministra

  Ustrojowa pozycja ministra ma charakter dwoisty.

  z jednej strony minister jest członkiem RM, a więc przynależy do kolegialnego organu o własnych kompetencjach

  z drugiej strony jest on jednoosobowym zwierzchnikiem swojego resortu, a więc odrębnym organem administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i struktura Rady Ministrów

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia.

  Art. 147 stanowi :

  RM składa się z prezesa RM i ministrów

  W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM

  Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

  Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby powoływania RM

  Przyjęcie dymisji otwiera proces tworzenia nowej RM. Przebiega on w kilku etapach ukształtowanych w taki sposób, aby jedynie niepowodzenie poprzedniego etapu powodowało przejście do następnego. Istota tej procedury jest doprowadzenie do powołania RM cieszącej się wyraźnie zdefiniowanym poparciem Sejmu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kreacyjna Sejmu RP

  Parlamentowi przysługuje też tzw. funkcja kreacyjna choć nie wspomniano o niej w art. 95 Konstytucji

  Polega ona na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności.

  Jeżeli chodzi o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Sejmu w kierowaniu polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa

  I. Sejm ma wpływ na powoływania i dymisje rządu oraz poszczególnych jej członków. Ma możliwość wglądu w działania rządu i administracji. Musi dokonywać samodzielnego ustalenia stanu faktycznego funkcjonowania rządu, ministrów i podległych im podmiotów.

  II. Sejm ma też prawo żądania obecności...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt

Do góry