Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW TEORIE WINY W PRAWIE KARNYM

  Teorie winy:

  Teoria psychologiczna winy - ujmuje winę ontologicznie, jako stosunek psychiczny sprawcy do realizacji czynu zabronionego; istotne jest, czy sprawca chciał popełnić przestępstwo oraz czy godził się na to, dzięki czemu (naganny stosunek psychiczny) można przypisać mu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM STR. PODMIOTOWEJ PRZESTĘPSTWA?

  STRONA PODMIOTOWA PRZESTEPSTWA

  Inaczej mówiąc subiektywna przestępstwa obejmuje zjawiska psychiczne , które muszą towarzyszyć stronie przedmiotowej czyli zewnętrznemu zachowaniu się sprawcy do czynu.

  Strona podmiotowa jest najważniejszą przesłanką winy.

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE ZBRODNI, WYSTĘPKU I WYKROCZENIA

  Zbrodnia. Zbrodnią jest każde przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo karą surowszą (np. dożywociem), a zatem w grę wchodzi zabójstwo w typie podstawowym (od 8 lat pozbawienia wolności) i wszystkich typach kwalifikowanych (od 12 lat), stosowanie środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM KWALIFIKOWANE I UPRZYWILEJOWANE TYPY PRZESTĘPSTW?

  Polski ustawodawca w KK wprowadza 3 typy przestępstw: podstawowy, kwalifikowany i uprzywilejowany, w zależności od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Typy kwalifikowane i uprzywilejowane przestępstw mogą występować ze względu na takie elementy jak: następstwo czynu, okoliczności i sposób działania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE PRZESTĘPSTW KIERUNKOWYCH

  Przestępstwo kierunkowe - czyn zabroniony, który wskazuje na cel działania sprawcy; najczęściej w treści przepisu jako znamię ustawowe występują zwroty "w celu", "z powodu".

  Art. 286 §1 k.k. stwierdza – kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA PODOBNE I JAKIE KONSEKWENCJE WIĄŻĄ SIĘ Z USTALENIEM PODOBIEŃSTWA PRZESTĘPSTW?

  Przestępstwa podobne to przestępstwa skierowane przeciw temu samemu dobru z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dla ustalenia podobieństwa przestępstw istotne znaczenie ma określenie przedmiotu przestępstwa, decyduje on bowiem o...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PRZEDMIOT PRZESTĘPSTWA?

  PRZEDMIOT PRZESTEPSTWA

  Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa dobra prawne, takie jak życie, własność i bezpieczeństwo, wolność. .Dobra te są przedmiotem przestępstwa. Przestępstwo stanowi zamach na nie i dlatego patrząc od strony przestępstwa nazywamy je...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM ZIĄZKU PRZYCZYNOWEGO?

  Związek przyczynowy (zw. też związkiem przyczynowo-skutkowym), to jedna z przesłanek odpowiedzialności, obok bezprawności (działania lub zaniechania niezgodnego z prawem) i szkody (materialnej lub niematerialnej).

  Jest to związek pomiędzy dwoma stanami rzeczy w świecie zewnętrznym, w których jeden to...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE STRONY PRZEDMIOTOWEJ PRZESTĘPSTWA

  PRZEDMIOTOWA STRONA PRZESTĘPSTWA

  Do przedmiotowej strony przestępstwa zaliczamy:

  1) zachowanie człowieka - czyn

  2) formy tego czynu

  3) okoliczności w jakich czyn był realizowany

  4) warunki popełnienia (miejsce, czas), związek przyczynowy, okoliczności wyłączające bezprawność

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW PODZIAŁ PRZESTĘPSTW NA MATERIALNE I FORMALNE

  Zgodnie z przyjętą w nauce prawa karnego nomenklaturą przestępstwa formalne to przestępstwa bezskutkowe, natomiast przestępstwa materialne to przestępstwa skutkowe. Ten podział wiąże się z przedmiotową stroną czynu zabronionego, w ramach której wystąpić może także pojęcie skutku. Skutek w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt

Do góry