Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stan wyższej konieczności

  Stan wyższej konieczności to taka sytuacja, gdy człowiek, stając w obliczu zagrożenia jakiegoś dobra, aby je ratować, musi poświęcić inne dobro.Oczywiście nie istnieje pełna dowolność w wyborze dóbr, które mogą być poświęcone kosztem innego dobra. Sytuacje te reguluje prawo. Warto pamiętać, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona konieczna

  Polski kodeks karny gwarantuje prawnie każdemu człowiekowi prawo do obrony siebie samego, swoich bliskich, osób trzecich oraz własnego mienia. Takie działanie jest nie tylko w pełni legalne, lecz także społecznie korzystne i pożądane. KK określa granice obrony koniecznej oraz okoliczności umożliwiające...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot przestępstwa

  Według obowiązującego KK podmiotem prze­stępstwa, czyli jego sprawcą, może być tylko człowiek (osoba fi­zyczna). Pojęciem sprawstwa posługujemy się tutaj w szerokim znaczeniu, obejmującym różne formy popełnienia przestępstwa, gdyż bez względu na te formy (formy stadialne, for­my zjawiskowe) ogólne...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja przestępstwa

  Przestępstwo to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. KK dzieli przestępstwa m.in. na zbrodnie i występki (ze względu na wysokość zagrożenia karą) oraz na przestępstwa umyślne i nieumyślne (ze względu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa karnego (co jest źródłem? budowa KK)

  Źródłem prawa karnego jest ustawa.

  Źródła prawa karnego:

  1932 r. - pierwszy KK (znaczący dla RP)

  1969 r. - kodeks PRL

  1997 r. - obecnie obowiązujący KK

  Pierwszy KK z 1932 r. został wydany z mocą rozporządzenia Prezydenta RP. Do dnia dzisiejszego ówczesny KK uważany jest za dobry w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa karnego i jego funkcje

  Prawo karne jest zespołem norm prawnych regulującym czyny społecznie szkodliwe zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny, a także kary i środki karne stosowane wobec sprawców tych czynów.

  Prawo karne zajmuje się czynami niezgodnymi z prawem i wymierzaniem kary za dokonane czyny.

  Funkcje...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM

  Art. 115 par. 21: „Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYJAŚNIJ POJĘCIE IMMUNITETU? JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY IMMUNITETEM MATERIALNYM A IMMUNITETEM FORMALNYM?

  Immunitet w prawie karnym oznacza czasowe lub stałe wyłączenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pewnej kategorii osób z powodu popełnienia jakichkolwiek lub niektórych przestępstw.

  Immunitet materialny polega na stałym uchyleniu karalności czynu wypełniającego znamiona...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA EKSTRADYCJI?

  Ekstradycja - wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary. Ekstradycja...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA REPRESJI WSZECHŚWIATOWEJ

  Jest to zasada uniwersalna , która przewiduje stosowanie polskiej ustawy karnej do cudzoziemców i obywateli polskich w razie popełnienia przestępstw ściganych na mocy zobowiązania wynikającego z umów międzynarodowych. Chodzi tu o przestępstwa w których ściganiu zainteresowana jest cala społeczność...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt

Do góry