Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Policja sesyjna sądu na tle kar porządkowych

  Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych

  1.Kary porządkowe

  2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego.

  3.Obciazenie dodatkowymi kosztami postępowania

  Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku w czasie rozprawy nazywa się policja sesyjna (...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

  Właściwość z tzw. Przekazania sprawy (z delegacji) stanowi odstępstwo od właściwości miejscowej sądu i powstaje w wyniku decyzji odpowiedniego sądu wyższego rzędu. Kodeks z 97 przewiduje trzy przypadki takiej delegacji:

  1.Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego

  W art. 172 konstytucji zastrzega się, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A art. 175 ust 1 ustawy zasadniczej formułuje zasadę sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przyjmując, że wymiar ten w Polsce sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy i konse­kwencje uchybienia właściwości miejsco­wej

  Właściwość miejscowa to upoważnienie sądu do przeprowadzenia czynności proceso­wych ze względu na miejsce zda­rzenia, które dało podstawę do dokonania tych czyn­ność. Obowiązują tu trzy reguły:

  1 Zgodnie z art. 31§1 miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki material­noprawne i ich proce­sowe znaczenie

  Przesłanki o charakte­rze materialnym są przede wszystkim ustanowionymi przez prawo karne mate­rialne warunkami od­powiedzialności kar­nej. Równocześnie prawo karne proce­sowe czyni je warun­kami dopuszczalności postępowania karnego. Przesłanki te stanowią przykład tak zwanego podwójnego warto­ściowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /5 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od zasady legalizmu i bezpośredniości

  Zasada legalizmu to dyrektywa nakazująca organowi proceso­wemu bezwzględne wszczynanie i konty­nuowanie ściga­nia każdego przestępstwa, jeżeli ściganie z urzędu jest prawnie dopusz­czalne i faktycznie zasadnie.

  >Wyjątków od zasady legalizmu jest nie­wiele.

  1.Umorzenie absorp­cyjne...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstępstwa od zasady prawdy

  Zasada prawdy ( zwana materialną lub obiektywną) to dyrek­tywa, według której rozstrzygnięcia orga­nów procesowych powinny być oparte na prawdziwych ustale­niach faktycznych. Zasada prawdy mate­rialnej doznaje pew­nych ograniczeń. Są sytuacje, gdy proces zabrania dojścia do prawdy np.

  -zakazy dowodowe są...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od za­sady jawności roz­prawy

  Zasada jawności okre­śla się jako dyrektywę, według której proces ma być jawny. Odróż­nia się jawność we­wnętrzna – wobec stron i ich przedstawi­cieli procesowych, oraz jawność ze­wnętrzna w stosunku do społeczeństwa. Według art. 355 kpk rozprawa odbywa się jawnie, organicznie jawności określa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

  Zas skargowości to dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy pro­wadzi postępowanie tylko na żądanie, wniosek innego uprawnionego pod­miotu. Jej przeciwień­stwem jest zaś post z urzędu. Jest to dyrek­tywa w myśl, której post może być prowa­dzone z własnej ini­cjatywy organu kie­rowniczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstęp­stwa od zasady bezpo­średnio­ści

  Zasada bezpośrednio­ści wyraża dyrektywę maksymalnego zbliże­nia się do sadu do faktu przestępstwa, ponieważ im więcej ogniw pośrednich tym większe niebezpie­czeństwo deformacji w procesie poznania prawdy. Sąd powinien bez­pośrednio zetknąć się z dowodami, aby za ich pośrednictwem dokonać...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /6 749

  praca w formacie txt

Do góry