Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego

  Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sadzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawe.np. rozpoznaje apelacje od wyroków okręgowych, zażalenia na postanowienia sądów okręgowych, stwierdza nieważność z mocy samego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sadu z delegacji

  Delegacja właściwości przysługuje sadowi najwyższemu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd ten może wówczas z inicjatywy właściwego sądu lub na wniosek prokuratora przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Właściwość z delegacji jest właściwością...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sadu z łączności spraw karnych

  Łączność spraw może przybrać formę łączności podmiotowej, przedmiotowej lub podmiotowo-przedmiotowej.

  Łączność podmiotowa ( podmiot łączy sprawy) występuje, gdy ta sama osoba oskarżona została o kilka przestępstw, a sprawy te należą do właściwości rożnych sądów tego samego rzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesowe znaczenie choroby psychicznej

  Art. 31§1kk . Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

  Nie popełnia przestępstwa kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia, lub pokierować swoim postępowaniem. §2 jeżeli w czasie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności sądu po rozpoczęciu rozprawy i decyzje w związku z niestawiennictwem się stron

  Każdą rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy, wskazanie sygnatury akt, podanie nazwiska i imienia oskarżonego, kwalifikacji prawnej czynu. Dokonuje tej czynności przed salą rozpraw woźny sądowy lub protokolanta zarządzenie przewodniczącego. Następnie wszyscy uczestnicy wchodzą na salę...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania

  Postępowanie adhezyjne czyli postępowanie toczące się w ramach procesu karnego na podstawie powództwa cywilnego wniesionego przez pokrzywdzonego lub inną uprawnioną osobę. Postępowanie adhezyjne podlega trzem ograniczeniom. Jednym z nich jest możliwość pozostawienia przez sąd powództwa cywilnego bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądowa kontrola oskarżenia

  Kpk posługuje się określeniem „ wstępna kontrola oskarżenia”. Kontrola ma charakter : formalny i merytoryczny.

  Kontrola formalna należy do Prezesa Sądu (lub przewodniczącego wydziału, bądź upoważnionego sędziego). Bada on czy akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowania szczególne, odrębne, ponowne

  Postępowaniem szczególnym jest, zatem w postępowaniu karnym taka jego odmiana, która zakłada rozstrzyganie kwestii odpowiedzialności karnej sposób istotny, różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Postępowania szczególne tworzone mogą być na dwóch poziomach- pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność odwołania decyzji procesowej przez organ

  Odwoływalność ma dwojaki aspekt. Wewnętrzny i zewnętrzny.

  1) Wewnętrzna (in foro interno) Możliwość nawet całkowitej zmiany decyzji procesowej, przed udostępnieniem jej osobom postronnym. Muszą być jednak spełnione dwa warunki ( zgodzi się na to wymagana większość składu orzekającego, jeśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwalidacja i konwersja w procesie karnym

  Konwalidacja to usunięcie z mocą wsteczną wady, która dotknięta jest czynność, zespół czynności lub całe dotychczasowe postępowanie. Wywołuje taki stan, jakby wady w ogóle nie było. Może być ona dokonana:

  1) z mocy prawa – zmiana ustawy, zmiana sytuacji procesowej skutkiem upływu czasu lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt

Do góry