Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nabycie prawa podmiotowego

  Kryterium rozróżnienia jest zajście lub nie następstwa prawnego.

  Nabycie prawa jest POCHODNE gdy jest uzależnione od tego czy nabywane prawo przysługiwało osobie od której swe uprawnienia wywodzi nabywca. Nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada, a ta osoba nie może nabyć...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje praw podmiotowych

  Typy praw podmiotowych wyróżniane są ze względu na ich treść. Odrębnymi typami są takie prawa podmiotowe jak własność użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawo dzierżawy, odkupu, pierwokupu i inne prawa ze stosunku obligatoryjnego.

  Poszczególne rodzaje praw podmiotowych wyróżniane są z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa podmiotowego

  To złożona sytuacja prawna określonego podmiotu, wyznaczona przez normę prawną dookreślana zdarzeniami prawnymi umożliwiająca podejmowanie określonych zachowań będąca elementem stosunku prawnego i zapewniająca ochronę i zaspokojenie interesu majątkowego lub niemajątkowego podmiotu uprawnionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty dokonujące interpretacji przepisów

  WYKŁADNIA AUTENTYCZNA – dokonuje organ, który ustanowił interpretowany przepis, wykładnia ta ma taką moc wiążącą jak zinterpretowany przepis oraz obowiązuje od chwili w wejście w życie przepisu

  WYKŁADNIA LEGALNA – dokonuje organ państwowy upoważniony do ustalania wykładni przepisów wiążącej inne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogia prawnicza

  Jest metodą wnioskowań prawniczych mających na celu ustalenie normy prawnej, dotyczącej stanu faktycznego dla którego brak jest podstawy prawnej kwalifikacji wśród norm. Zrekonstruowanych w trybie wykładni językowej funkcjonalnej i systemowej. Opiera się na założeniach racjonalności prawodawcy, który...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja i stosowanie prawa cywilnego

  Interpretacja prawa jest procesem myślowym, polegającym na ustaleniu znaczenia przepisu to znaczy jaką normę lub normy wyrażają przepisy poddanej interpretacji. W szczególności ustalone zostaje:

  = adresaci norm

  = poszczególne elementy norm prawnych (hipoteza, dyspozycja, zapowiedź sankcji)

  = za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepis a norma prawna

  Przepis a norma prawna są utożsamiane, zakres znaczeniowy obu terminów nie pokrywa się.

  PRZEPIS PRAWNY – jest formą wyrażenia przez prawodawcę norm prawnych, stanowi jednostkę redakcyjną aktu normatywnego, sformułowany w postaci artykułu, paragrafu, ustępu, których części też są uznane za...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola orzecznictwa sądowego

  Orzecznictwo nie jest źródłem prawa. Orzecznictwo sądów i trybunałów nie ma mocy prawotwórczej, nie jest źródłem prawa, lecz wyznacza treść obowiązującego prawa poprzez wykładnię przepisów i prawnicze wnioskowanie.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaje, prawo zwyczajowe

  Przez zwyczaje rozumie się powszechnie stosowane w danym okresie środowisku i w danych stosunkach społecznych praktykę określonego postępowania. Są to pierwsze fakty społeczne, które jeżeli nie są ogólnie znane, ustala się w drodze normalnego postępowania dowodowego, szczególnie przez zeznania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa kodeksu Cywilnego

  Uchwalony 24. Iv. 1964 r. Kodeks odpowiada systematyce pandektowej prawa cywilnego składa się z 4 ksiąg:

  Część ogólna

  Do części ogólnej odnoszą się przepisy wstępne status prawny osób fizycznych i prawnych, zdolność prawa i zdolność do czynności prawnych, całkowite i częściowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt

Do góry