Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne

    Klasyczny podział rodzajów osób prawnych, podstawą rozróżnienia jest określenia tzw. Substratu osoby prawnej danego rodzaju. Substratem osób prawnych korporacyjnych są członkowie zaś fundacyjnego tzw. Zakład. Osoby prawne typu korporacyjnego – substratem są ludzie, funkcjonowanie takich osób prawnych...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 101

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prywatne osoby prawne

    Powstają z inicjatywy osób fizycznych lub prawnych (to te które nie są związane organizacyjnie w administracji publicznej). Do takich podmiotów prawa zaliczamy:

    = spółki kapitałowe z wyłączeniem jednoosobowych spółek państwa lub gminy

    = spółdzielnie

    = fundacje założone przez inne osoby prywatne i...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /577

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego

    - CHWILA ŚMIERCI – śmierć mózgowa polegająca na trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu.

    - DOWÓD ŚMIERCI – jest nim akt zgonu. Sporządza go urząd stanu cywilnego po przedstawieniu mu karty zgonu, wystawionej przez lekarza lub na podstawie pisemnego zgłoszenia właściwego organu prowadzącego...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 021

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zdolność prawna osoby fizycznej

    Atrybutem każdej osoby fizycznej jest jej zdolność prawna, wyrażająca się w tym, że może być nosicielem (podmiotem) praw lub obowiązków

    . początek – w myśl art. 8 KC każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Tylko więc istota ludzka nabywa z chwilą urodzenia zdolność prawną...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 428

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasyfikacja rzeczy

    Wszystkie rzeczy ze względu na kryterium przenoszenia dzieli się na :

    ruchome nieruchomości

    K.C definiuje tylko nieruchomości, wszystkie inne rzeczy które nie są nieruchomościami są rzeczami ruchomymi – definicja negatywna

    Nieruchomością są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /8 723

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie rzeczy

    Rzeczy – przedmiot materialny. Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe

    Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /711

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmiana treści, ustanie prawa podmiotowego

    Zamiana treści prawa, a więc zespołu funkcjonalnie powiązanych uprawnień cząstkowych, polega na zmianie zakresu tych uprawnień ich przedmiotu, miejsca i czasu ich realizacji przy czym prawo zachowuje swą tożsamość jako prawo tego samego typu. Zmiana treści prawa nie ciągnie za sobą zmiany rodzaju...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 555

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wykonywanie prawa podmiotowego

    Polega na zachowaniu podmiotu, podejmowanych w sferze możliwości oznaczonego postępowania, które określa norma będąca źródłem prawa podmiotowego. Podmiot uprawniony czyni użytek z uprawnień cząstkowych tworzących część prawa. Wykonywanie prawa może więc przybrać postać czynności faktycznych lub...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /979

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nabycie ogólne i nabycie szczególne

    NABYCIE OGÓLNE (sukcesja uniwersalna) polega na tym, że nabywca wskutek zajścia jednego stanu faktycznego, wstępuje w ogół praw majątkowych poprzednika nabywając cały jego majątek lub oznaczoną część. Sukcesja uniwersalna dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie (Nabycie...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /545

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nabycie translatywne i konstytuwne

    Kryterium podziału jest istnienie lub nieistnienie nabywanego prawa przed zdarzeniem powodującym nabycie.

    TRANSLATYWNE – zachodzi wówczas gdy przedmiotem nabycia, jest prawo już istniejące, które przechodzi w dotychczasowej postaci na nabywcę np. przejście prawa własności z majątku dotychczasowego...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 073

    praca w formacie txt

Do góry