Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych

  Prawa rzeczowe ograniczone wynikają przede wszystkim z tego, że należą one obok własności i użytkowania wieczystego do grupy praw podmiotowych rzeczowych poza tym, prawa te mają określone konstrukcje (normatywne) ukształtowane przepisami prawnymi.

  = przepisami ogólnymi odnoszącymi się do wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

  Najważniejsze przyczyny:

  - upływ czasu na który użytkowanie zostało ustanowione

  - rozwiązanie przez strony umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste

  - zrzeczenie się użytkowania wieczystego

  - konfuzja – tzn. przejście użytkowania wieczystego na właściciela

  - rozwiązanie umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i wykonywania użytkowania wieczystego

  Art. 233 K.C – stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, oraz przez umowę o oddanie gruntu S.P lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, oraz może w tych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie użytkowania wieczystego

  Do powstania dochodzi, w drodze umowy, między właścicielem nieruchomości, a osobą fizyczną lub prawną, umowa ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Czynność wymaga wpisu do księgi wieczystej. Do nabycia użytkowania wieczystego, może dojść przez zasiedzenie, przez posiadacza nieruchomości, w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego

  Przedmiot – mogą być to grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.

  - położone w granicach administracyjnych miast

  - położone poza granicami administracyjnymi miast i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki

  - inne grunty S.P mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego na mocy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie o wykup zabudowanego gruntu

  Roszczenia posiadacza

  Osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na cudzym gruncie, przysługuje roszczenie o wykup o ile spełnione będą przesłanki:

  - posiadanie samoistne

  - dobra wiara posiadacza

  - zniesienie sztucznej konstrukcji budynku lub innego urządzenie

  - wartość wzniesionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia samoistnego posiadacza, z tytułu nakładów

  Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

  RODZAJE NAKŁADÓW:

  - nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

  - nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

  - nakłady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

  Została unormowana w rozdziale III ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasadą jest, odpowiednie stosowanie do tego prawa przepisu ustawy o własności lokali.

  Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach:

  - spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota mieszkaniowa

  Ogół właścicieli lokalu wchodzących w skład, określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, nie posiada ona osobowości prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Za zobowiązania wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel, w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki właścicieli lokalu

  Właściciel lokalu może korzystać z lokalu i rozporządzać nim z uwagi na to, że prawem własności jest związany udział, we wspólności nieruchomości, właściciel może współ korzystać z tej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz pobierać z niej pożytki. Rozporządzanie przez właściciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry