Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawa zastawnicze

  Hipoteka i zastaw są prawami ograniczonymi, z których hipoteka odnosi się przed wszystkim do nieruchomości a zastaw zasadniczo do rzeczy ruchomych. Ich istota polega na tym, że wierzyciel może zaspokoić się z obciążonej nimi rzeczy bez względu na to czyją ona jest własnością oraz z pierwszeństwem...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebność osobista

  Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie.

  Służebność mieszkania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebność gruntowa

  Może polegać:

  - na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej

  - na ograniczeniu właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań.

  - na zakazie wykonywania przez właściciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie przez osoby fizyczne

  Ma na celu zaspokojenie potrzeb osobistych użytkownika i jego osób bliskich. Osoba fizyczna jest zobowiązania do zachowania substancji rzeczy oraz jej dotychczasowego przeznaczenia. Osoba fizyczna nie może wznosić budynków na użytkowanym gruncie. Użytkowanie przez osoby fizyczne jest prawem terminowym tzn...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie

  art. 252 K.C – rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Na treść tego prawa składają się 2 uprawnienia:

  - prawo do używania rzeczy

  - prawo do pobierania pożytków

  Przedmiotem użytkowania jest rzecz ruchoma bądź nieruchoma.

  POWSTANIE – sposobem powstania użytkowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ograniczonych praw rzeczowych

  Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio, przepisy o ochronie własności. Ochrona odnosi się tylko do tych praw ograniczonych które polegają na władaniu rzeczą. Uprawniony może wystąpić z roszczeniem o wydanie rzeczy lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, i o zaniechanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych

  Jedna rzecz może być przedmiotem różnych praw, w tym ograniczone prawa rzeczowe, przysługujących różnym osobom, np.. ta sama nieruchomość może przedmiotem użytkowania służebności gruntowej i hipoteki. Może też być tak, że ta sama nieruchomość jest przedmiotem kilku przysługującym różnym osobom...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego

  Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa, zawarta między osobą której to prawo przysługuje, a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeśli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej konieczny jest wpis do księgi.

  Jeżeli zmiana treści dotyczy praw osoby trzeciej to do zmiany...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie ograniczonych praw rzeczowych

  Ograniczone prawo rzeczowe jest przewidziane w ustawie. Może powstać w drodze umowy, poza umową w wyjątkowych przypadkach może powstać także z mocy samego prawa a także na mocy orzeczenia sądu i mocy decyzji administracyjnej. W trybie umowy może powstać każde ze wspomnianych praw a ponadto niektóre z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog ograniczonych praw rzeczowych

  Prawo ograniczone rzeczowe limituje liczbę ich rodzajów. Chodzi o tzw. Katalog zamknięty,. Prawami rzeczowe ograniczone mają być te, które są przewidziane w ustawie, oznacza to, że o powołaniu nowego prawa ograniczone rzeczowego zdecydować może tylko ustawodawca. Strony mogą tylko ukształtować treść...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry