Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona hipoteki

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: Nie może on dokonywać takich czynności faktycznych, które mogłyby pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości zabezpieczonej wierzytelności.

  UPRAWNIENIA WIERZYCIELA HIPTECZNEGO – możność przeciwdziałania dewastacji nieruchomości przez właściciela. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje hipoteki

  Z uwagi na sposób powstania wyróżnia się:

  HIPOTEKĘ UMOWNĄ – służy ona uzyskaniu i zabezpieczeniu kredytu. Powstaje na podstawie umowy zawartej przez wierzyciela z właścicielem nieruchomości lub z innym uprawnionym, Oświadczenie właściciela której prawo ma być obciążone powinno być...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

  Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności tylko pieniężnych, o ściśle oznaczonej wysokości. Wyjątkiem jest hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza wierzytelności nieustalonej do oznaczonej sumy pieniężnej najwyższej.

  Hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki nie przedawnione oraz przyznane...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka na wierzytelności hipotecznie zabezpieczonej

  Przedmiotem hipoteki może być wierzytelność zabezpieczona hipoteką, gdyż ustawodawca reaktywował instytucję tzw. Subintabulatu, inaczej prawa podzastawu. Subintabulat polega na tym, że dłużnik gwarantuje swoją wierzytelnością zabezpieczoną hipotecznie realizację zobowiązań jakie zaciąga. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka na spółdzielczych ograniczonych prawach rzeczowych

  Przedmiotem hipoteki mogą być także spółdzielcze prawa do lokali. Chodzi tu o własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka na użytkowaniu wieczystym

  Użytkowanie wieczyste może być przedmiotem hipoteki. W tym wypadku hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia znajdujące się na użytkowanym terenie, stanowiące własność użytkownika wieczystego. Przyjmuje się, że dopuszczalne jest także ustanowienie hipoteki na udziale w użytkowaniu wieczystym...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka nie nieruchomości i udziale we współwłasności nieruchomości

  Hipoteka obciąża konkretnie oznaczoną nieruchomość, nie jest natomiast możliwe ustanowienie hipoteki na wszystkich nieruchomościach należących do tej samej osoby, gdyż w naszym ustawodawstwie nie przyjęto koncepcji tzw. Hipoteki generalnej.

  Nieruchomości gruntowe oraz lokalowe mogą być zawsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot hipoteki

  Zasadą jest, że hipoteką mogą być obciążone tylko te przedmioty, co do których ustawa wyraźnie tak stanowi. Przyjmuje się również, że przedmiot, na którym może być ustanowiona hipoteka, nie może być przedmiotem zastawu.

  PRZEDMIOTEM HIPOTEKI MOŻE BYĆ:

  - nieruchomość

  - udział...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie hipoteki

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel którego dochodzić może zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka hipoteki

  Hipoteka jest prawem rzeczowym akcesoryjnym, co oznacza, że nie może powstać bez wierzytelności, nie może być również bez niej przeniesiona, a wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki.

  UNORMOWANIE HIPOTEKI – hipotekę regulują przepisy zawarte w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry