Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czym zajmuje się prawo rzeczowe?

  Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to są terminy zawite (prekluzyjne)?

  Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata posiadania

  PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą

  POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie związane z posiadaniem

  - domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

  - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współposiadanie

  Jest to posiadanie tej samej rzeczy wykonywane przez kilka osób. Współposiadacze władają rzeczą z wolą wykonywania wspólnego prawa dla siebie.

  Współposiadanie samoistne występuje gdy zakres ich wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie ma miejsce przy współwłasności.

  Współposiadanie zależne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie

  Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie zastawu

  Zastaw jako prawo rzeczowe ograniczone wygasa z przyczyn przewidzianych dla wygaśnięcia tych praw.

  Ponadto przepisy o zastawie przewidują także inne przyczyny odnoszące się specjalnie do wygaśnięcia zastawu:

  Wygaśnięcie wierzytelności – jako że zastaw jest prawem akcesoryjnym, zazwyczaj wygasa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zastawu

  = ZASTAW UMOWNY- powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem), niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, ustanowienie zastawu jest czynności realną

  = ZASTAW USTAWOWY – w określonych wypadkach zastaw powstaje na mocy poszczególnych przepisów z mocy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zastawu

  Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego zadaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Obok hipoteki zastaw stanowi prawna formę rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw jest prawem akcesoryjnym, związanym z wierzytelnością, nie może bez niej powstać, Wygaśnięcie wierzytelności powoduje...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie hipoteki

  Wygaśnięcie wierzytelności – najczęściej hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, jako, że jest prawem akcesoryjnym. Wygaśnięcie wierzytelności następuje z różnych przyczyn: np. na skutek zapłaty, zwolnienia z długu,

  Bezpodstawne wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej –...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry