Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia uzupełniające

  UZUPEŁNIAJĄCE – roszczenie o wydanie rzeczy nie wyrównuje właścicielowi strat poniesionych w okresie kiedy był pozbawiony posiadania rzeczy, mogą uzupełniać roszczenia windykacyjne lub być dochodzone oddzielnie. Powstanie oraz zakres roszczeń zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza, ma charakter...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia negatoryjne

  NEGATORYJNE – roszczenie właściciela przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Ochrona ta ma charakter obiektywny, a właściciel może żądać:

  = przywrócenia stanu zgodnego z prawem

  = zaniechania naruszeń

  legitymacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia windykacyjne

  WINDYKACYJNE – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem wszystkim uprawnienie do władania rzeczą, muszą zaistnieć 2 elementy:

  = samo roszczenie o wydanie rzeczy

  = roszczenie wynikające z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła współwłasności w częściach ułamkowych

  Powstaje z mocy ustawy:

  - z czynności prawnych

  - z orzeczenia sądowego

  - prze dziedziczenie przez kilka osób

  - przez ustanie majątkowe i współwłasności małżeńskiej

  - przetworzenie, połączenie,, pomieszanie co do rzeczy ruchomej

  - zasiedzenie rzeczy przez kilka osób

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy charakterystyczne cechy współwłasności

  3 cechy współwłasności:

  jedność przedmiotu

  wielość podmiotów

  niepodzielność wspólnego prawa

  Jedność przedmiotu – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz

  Wielość podmiotów – polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc do co najmniej dwóch.

  Niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dwa przykłady współwłasności i scharakteryzuj je

  Rodzaje współwłasności :

  1) współwłasność w częściach ułamkowych (in. współwłasność w częściach idealnych)– jest samoistnym stosunkiem prawnym prawa rzeczowego, niezwiązanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju. Polega na tym, że każdy właściciel ma swój udział w rzeczy wspólnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy właściciel i posiadacz to zawsze ta sama osoba?

  Posiadacz samoistny to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy (własność), jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy.

  Ważna jest sama wola władania rzeczą we...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

  Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

  W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

  - przetworzenie (art. 192 KC)

  - połączenie (art. 193 KC)

  oraz art. 191 KC

  - pomieszanie (art. 193 KC_

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można nabyć własność rzeczy znalezionej?

  Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy prawem użytkowania wieczystego gruntu a prawem własności gruntu

  Właściciel nieruchomości gruntowej (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego bądź ich związki) oddanej w użytkowanie wieczyste, ma prawo do czerpania pożytków płynących z prawa własności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień umowy lub decyzji administracyjnej o oddanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt

Do góry