Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak powinna być realizowana w małżeństwie zasada równouprawnienia małżonków?

  Zgodnie z art. 23 kro małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

  Przejawami zasady wyrażonymi w innych przepisach są również:

  - równy...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto jest krewnym, a kto powinowatym

  Pokrewieństwo to wzajemny stosunek osób pochodzących od tego samego przodka.

  Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (syn i ojciec, wnuk i dziadek).

  Krewni w linii prostej mogą być wstępnymi, jeżeli są starsi od osoby, od której ustalamy pokrewieństwo lub zstępnymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady polskiego prawa rodzinnego?

  1. dobra dziecka: sprowadza się do zapewnienia dziecku maksymalnej ochrony jego interesów zarówno osobowych, jak i majątkowych,

  2. ochrony rodziny: u jej podstaw leży teza głosząca, że rodzina jest podstawową komórką społeczną i jako taka powinna być chroniona przez państwo dla zachowania ładu...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega odpowiedzialność cywilna?

  Odpowiedzialność cywilna - ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych?

  Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych.

  I. zasada wpisu;

  II. zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych;

  III. zasada domniemań związanych z wpisem;

  IV. zasada pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej;

  V. zasada skuteczności względem osób trzecich praw i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

  Służebność osobista:

  Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie oraz służebność gruntową

  Użytkowanie

  art. 252 K.C – rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Na treść tego prawa składają się 2 uprawnienia:

  - prawo do używania rzeczy

  - prawo do pobierania pożytków

  Przedmiotem użytkowania jest rzecz ruchoma bądź nieruchoma.

  POWSTANIE – sposobem powstania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego

  Najważniejsze przyczyny:

  - upływ czasu na który użytkowanie zostało ustanowione

  - rozwiązanie przez strony umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste

  - zrzeczenie się użytkowania wieczystego

  - konfuzja – tzn. przejście użytkowania wieczystego na właściciela

  - rozwiązanie umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie użytkowania wieczystego

  Art. 233 K.C – stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, oraz przez umowę o oddanie gruntu S.P lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, oraz może w tych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy właściciel jest zobowiązany zwrócić nakłady posiadaczowi?

  Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

  RODZAJE NAKŁADÓW:

  a) nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

  b) nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

  c) nakłady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt

Do góry