Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy. Hierarchia źródeł prawa pracy

  Treść stosunków pracy kształtowana jest przez liczne i różnorodne źródła pracy, których ranga i zakres oddziaływania zostały wyraźnie określone.

  Źródła te można podzielić na:

  1.powszechnie obowiązujące: Konstytucja, ustawy (kodeks pracy i inne ustawy określające prawa i obowiązki pracowników)...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki prawa pracy z prawem konstytucyjnym i prawem cywilnym

  Znaczenie Konstytucji jako źródła prawa pracy polega przede wszystkim na tym, że określa ona podstawowe założenia i zasady, na których winien opierać się cały system prawa pracy, wytycza kierunki działalności prawotwórczej w tej dziedzinie prawa.

  Zasady prawa pracy sformułowane w rozdziale II kodeksu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce prawa pracy w systemie prawa. Kryteria wyodrębnienia prawa pracy

  Prawo pracy jest to zespół przepisów prawa stanowiących wyodrębnioną i samodzielną dziedzinę prawa. Prawo pracy stanowi odrębną gałąź prawa. Jest to ogół norm wyodrębnionych z całości systemu prawa przedmiotowego, za pomocą umownie przyjętego kryterium klasyfikacyjnego.

  Właściwym kryterium...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres regulacji prawa pracy i jego systematyka

  Wraz z powstaniem i rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji oraz kształtowaniem się i rozwojem nowej klasy społecznej-klasy robotniczej zaczęła rozwijać się nowa gałąź prawa -prawo pracy. Nowy układ stosunków ekonomiczno-społecznych stwarzał coraz szerszą potrzebę regulacji prawnej stosunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza prawa pracy

  Prawo pracy jest gałęzią prawa stosunkowo młodą. Przechodziła ona wiele przemian. Początkowo zwano ją „ustawodawstwem fabrycznym”. Wówczas nazwa ta odpowiadała zakresowi jego obowiązywania. Oddziaływało ono bowiem na treść stosunków pracy jedynie robotników fabrycznych. Wraz z rozszerzaniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przedmiot prawa pracy

  Cztery znaczenia pojęcia „prawo pracy”

  1.W kontekście normatywnym są to przepisy regulujące stosunki pracy. Całość tych przepisów, ujętych w odpowiednich ustawach, dekretach, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych;

  2.W kontekście praktycznym, ze względu na różne odmiany stosowania przepisów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przysposobienia

  1. Przysposobienie pełne: pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Wskutek tej adopcji wygasa władza rodzicielska rodziców, a przysposobiony staje się także członkiem rodziny przysposabiającego (następuje zerwanie więzi z naturalną...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki przysposobienia

  Przysposobić można tylko:

  - osobę małoletnią (wymaganie małoletniości powinno zostać spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie),

  - dla jej dobra.

  Przysposobić może tylko:

  - osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca kwalifikacje osobiste uzasadniające...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść władzy rodzicielskiej

  W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

  Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

  Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt

Do góry