Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Definicja stosunku pracy

  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną wymaga zgodnego oświadczenia woli...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika zakładu pracy przejętego przez innego pracodawcę

  Przez przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę rozumie się przejście zakładu pracy w sensie przedmiotowym. Przejście takie może nastąpić wskutek czynności prawnych lub w wyniku innych zdarzeń prawnych. Będzie to miało miejsce zarówno wskutek sprzedaży zakładu pracy lub jego części, przejęcia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: pracownik, pracodawca i zakład pracy

  Pracownik - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

  Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy

  Oprócz indywidualnych stosunków pracy – między pracodawcą a poszczególnymi pracownikami – przedmiotem prawa pracy są również stosunki, jakie zachodzą między pracodawcami i ich organizacjami a związkami zawodowymi oraz pracodawcą a załogą zakładu pracy i reprezentującymi ją organizacjami. Odgrywają one...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje funkcji prawa pracy

  Przez pojęcie prawa pracy rozumie się założone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia sobie przyjęta regulacja prawna, ujęta w określone kierunki oddziaływania norm prawniczych.

  W polskim naukowym piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się z reguły, że prawo pracy spełnia dwie podstawowe funkcje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zasad prawa pracy. Wymień podstawowe zasady prawa pracy

  Za z. p. p. mogą być uznane tylko te normy ogólne, które zajmują centralne miejsce w systemie norm prawa pracy i wyrażają podstawowe idee i założenia polityki społecznej państwa, a które jako z. p. p. zostały określone przez samego ustawodawcę lub ze względu na swoją treść, miejsce i rolę wśród...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe źródła prawa pracy

  Do źródeł prawa pracy, obok źródeł prawa wewnętrznego, należą również:

  -konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, mające charakter wielostronny,

  -dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe.

  Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z największych i najpoważniejszych organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

  Rejestracja

  Każdy układ zbiorowy może być zawarty na czas określony bądź nieokreślony (w zależności od woli stron).Obowiązywanie układu zawartego na czas określony strony mogą ustalić na taki okres, który im odpowiada, określając w nim datę kalendarzową, od której będzie on...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /10 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

  Rodzaje

  Obowiązujące przepisy o układach zbiorowych pracy dokonują podziału układów zbiorowych na układy zakładowe i ponadzakładowe. Można również zawierać układy zawodowe obejmujące pracowników określonego zawodu np. dziennikarzy, które mogą być zawierane zarówno na szczeblu zakładowym, jak i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

  Obok „prawa pracy” mającego charakter powszechnie obowiązujący powstało specyficzne źródło prawa pracy zw. zakładowym prawem pracy.

  Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy określające prawa i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /6 398

  praca w formacie txt

Do góry