Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, składniki i systemy wynagrodzenia za pracę

  Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych składek. Wynagrodzenie za pracę jest ściśle związane z istnieniem prawnego stosunku pracy.

  Rozróżniamy dwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie mianowania (nawiązanie i rozwiązanie)

  Stosunek pracy na podstawie mianowania odbiega od umownych stosunków pracy. Przy mianowaniu odmienny jest sposób nawiązania stosunku pracy (akt mianowania, ślubowanie), większa jest stabilizacja zatrudnienia pracownika (dopuszczalność rozwiązania lub zmiany stosunku pracy tylko w sytuacjach określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie wyboru (nawiązanie i rozwiązanie)

  Z wyborem, jako podstawą nawiązania stosunku pracy spotykamy się w organizacjach społecznych, zawodowych, politycznych i samorządzie terytorialnym . Występuje wtedy, gdy z przyjęcia wyboru na określone stanowisko wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika i nawiązuje się z chwilą...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie powołania (nawiązanie i rozwiązanie)

  Stosunek pracy może zostać nawiązany wskutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, który wywołuje dwojaki skutek :

  A) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa następuje wraz z upływem okresu próbnego , czasu, na który były zawarte, lub z dniem ukończenia umówionej pracy- umowy zawarte na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy. Kodeks pracy przewiduje wyjątek od tej zasady ale tylko gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

  Rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy może nastąpić:

  1.na mocy porozumienia stron,

  2.rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,

  3.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

  4.z upływem czasu na jaki była zawarta

  5.z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /6 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

  W trakcje trwania stosunku pracy zachodzą sytuacje wymuszające zmianę warunków umowy. Są to zmiany:

  1. korzystne dla pracownika (np. podwyżka wynagrodzenia),

  2. wynikające z potrzeb pracodawcy lecz nie naruszających praw pracownika (np. przeniesienie do innej pracy bez zmiany wynagrodzenia) lub zmiany...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

  Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się :

  -obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników

  -ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

  -roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

  -odszkodowanie.

  Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę

  Sytuacje, w których zawieszone zostało prawo pracodawcy wypowiadania umowy o pracę, określają zarówno przepisy kodeksu pracy, jak i przepisy pozakodeksowe. Przewidują one zakaz wypowiadania umowy o pracę ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika, a zwłaszcza:

  1)w czasie korzystania...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt

Do góry