Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Pojęcie urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu

    Urlop wypoczynkowy jest uzupełnieniem wypoczynku dobowego i tygodniowego, niezbędnym do regeneracji sił pracownika, przysługującym mu po określonym okresie pracy.

    Urlopy wypoczynkowe są powszechnym, podmiotowym prawem pracowników o charakterze osobistym zagwarantowanym prawem, którego nie może się on...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 123

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

    Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art.133 § 1 k.p.)

    Przez normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami k.p. należy rozumieć zarówno normy ustalone w przepisach kodeksu, jak i normy czasu pracy ustalone w innych aktach...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 167

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i rodzaje czasu pracy

    Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. (art. 128 kp)

    Rodzaje czasu pracy:

    podstawowy czas pracy, przedłużony czas pracy, skrócony czas pracy, nienormowany czas pracy, przerywany czas...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 572

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odpowiedzialność materialna pracowników

    Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

    Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 691

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników

    Odpowiedzialność pracowników rozumiana jest najogólniej jako stan polegający na ponoszeniu przez nich wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych.

    Odpowiedzialność porządkowa, jej istota polega na stosowaniu wobec pracownika sankcji typu...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 413

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika

    Wśród postanowień umowy o pracę (postanowienia umowy przewidziane KP nie wyczerpują jej treści, strony korzystają bowiem ze swobody umów, która oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich innych spraw, jeśli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami prawa), które są w niej...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 403

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i katalog obowiązków pracownika

    Nawiązując prawny stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju. Aby pracownik mógł w ogóle świadczyć pracę, musi stawić się do jej wykonania i zostawać w miejscu pracy przez określony czas. Pierwszym obowiązkiem pracownika, zapoczątkowującym świadczenie pracy...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 236

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Co to jest świadectwo pracy. Obowiązek jego wydania

    Art. 97.  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

    W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 849

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie i zakres obowiązków pracodawcy

    Do podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika zalicza się:

    1.obowiązek prawidłowego zatrudnienia pracownika - zgodnie z jego kwalifikacjami, stanem zdrowia, zaznajomienie podejmującego pracę pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy i przysługującymi mu uprawnieniami...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 199

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wypłaty za czas niewykonywania pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę

    Wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracę. Wynagrodzenie otrzymuje się tylko za prace wykonywaną. W określonych przypadkach pracodawca obowiązany jest do świadczenia wynagrodzenia, gdy pracownik nie świadczy pracy – bądź z przyczyn od siebie niezależnych, bądź z uwagi na potrzebę wypoczynku – są to...

    Ocena / Kategoria / Prawo pracy

    Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 872

    praca w formacie txt

Do góry