Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy

  Organami sprawującymi nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy są:

  1.Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

  2.Społeczna Inspekcja Pracy (SIP).

  Obok tych organów nadzór nad warunkami pracy sprawują:

  1.Inspekcja sanitarna

  2.Urzędy górnicze

  3.Urzędy dozoru technicznego.

  PIP jest organem powołanym do nadzoru i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki zatrudniania młodocianych

  Młodocianym - w rozumieniu kodeksu jest osoba , która ukończyła 16 lat , a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

  Dla prawa pracy podstawową klasyfikacją pracownika jest wiek, nazywa się minimalnym wiekiem dopuszczenia pracownika do pracy.

  Zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie prawa do urlopu i zasiłku wychowawczego

  Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Przysługuje pracownikom, którzy posiadają staż pracy co najmniej 6 miesięcy do którego wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia oraz okres urlopu macierzyńskiego i wychowują dziecko do lat 4. Urlop wychowawczy może zostać...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

  Urlop macierzyński

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :

  -8 tygodni urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego – matce, która przyjęła ( przysposobiła ) dziecko w wieku do jednego roku,

  -16 tygodni – przy pierwszym porodzie,

  -16 tygodni – przy przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

  Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego obejmuje wszystkie pracownice niezależnie od długości okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem są pracownice zatrudnione na okres próbny krótszy niż miesiąc.

  Na ochronę tę składa się:

  1.zakaz wypowiadania i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  Świadczenia przysługujące pracownikom lub członkom ich rodzin uzależnione są od następstw wywołanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Świadczenia te przysługują poszkodowanym od pracodawcy i od zakładu ubezpieczeń społecznych.

  Świadczenia pracodawcy obejmują :

  -jednorazowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej

  1.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą :

  -podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń pracodawcy

  -podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ochrony pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

  Określenie „ochrona pracy" nie jest pojęciem jednoznacznym. Może ono być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów pracowniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /8 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udzielania i wykorzystywania urlopów

  Urlop wypoczynkowy, z uwagi na jego cel, powinien być wykorzystany w naturze i przydzielony pracownikowi w tym roku kalendarzowym w którym uzyskał prawo do urlopu. Rozdział urlopów w poszczególnych miesiącach powinien być dokonany planowo, w sposób zapewniający, prawidłowy, nieprzerwany tok pracy. Pan...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy bezpłatne i okolicznościowe

  Urlopy bezpłatne

  Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego. Prawo do urlopu bezpłatnego jest prawem warunkowym, uzależnionym od woli pracodawcy. Cechą urlopu bezpłatnego jest jego nieodpłatność i fakultatywność. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 364

  praca w formacie txt

Do góry