Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1.Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

  2.Nadzór nad zgodnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja, zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy

  PIP jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy.

  PIP tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /9 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Fundusz ma trzy cele:

  1.gromadzenie środków finansowych na pokrycie roszczeń pracowniczych,

  2.wypłacanie świadczeń gwarantowanych pracownikom przez ustawę,

  3.dochodzenie od pracodawców zwrotu wypłaconych świadczeń(wypłata świadczeń powoduje z mocy prawa przejście na fundusz roszczenia wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ogólną administrację pracy

  Struktury organizacyjne administracji pracy można podzielić dwuczłonowo – na administrację ogólną i administrację specjalną.

  Pierwszą tworzą Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, druga zaś Państwowy Inspektor Pracy i wojewódzcy inspektorzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /7 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie bezrobotnego. Jego uprawnienia i obowiązki

  Za bezrobotnego uznaje się osobę będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w RP, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej zdolną i gotową do powzięcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i nie uczącą się w szkole w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie emerytury i renty. Rodzaje rent. Świadczenie emerytalne i rentowe

  Emerytura

  jest dożywotnim świadczeniem pieniężnym z tytułu długoletniej pracy i osiągnięcia określonego wieku, jako odrębnego ryzyka ubezpieczeniowego.

  Renty

  Z tytułu niezdolności do pracy mają na celu zapewnienie środków utrzymania pracownikom, którzy całkowicie lub częściowo utracili...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawach zasiłków ubezpieczeniowych i zasady ich wypłacania

  Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego oraz ich wysokość ustalają i wypłacają:

  1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

  2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ubezpieczeniowe świadczenia pieniężne (zasiłki)

  Zgodnie z art. 67 Konstytucji, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo.

  Świadczenia ubezpieczeniowe służą zapewnieniu ubezpieczonemu środków utrzymania, częściowego lub pełnego zrekompensowania wydatków, jakie poniósł w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ubezpieczenia zdrowotne

  W dniu 6 lutego 1997 roku, Sejm przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniającą w zasadniczy sposób zasady udzielania świadczeń zdrowotnych ich odpłatność, a przede wszystkim wprowadzającą system kontrolowania świadczeń.

  Cechą charakterystyczną wprowadzenia powszechnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracowniczy stosunek prawny ubezpieczenia społecznego

  W ramach prawa ubezpieczeń społecznych mogą występować stosunki prawne zachodzące między różnymi podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu a organami ubezpieczającymi, których treścią są prawa i obowiązki stron tych stosunków. Wśród stosunków ubezpieczenia społecznego czołowe miejsce zajmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt

Do góry