Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozumienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w europejskim prawie pracy

  Podstawowe reguły powszechnej ochrony pracy określa Dyrektywa nr 391 z dnia 12 czerwca 1989 r. (zwana też ramową z racji wagi omawianej problematyki). Nakazuje ona prowadzenie działań wspierających poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Wskazuje też ogólne zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie i zakres ochrony macierzyństwa w europejskim prawie pracy

  Aktem prawnym określającym kwestię ochrony macierzyństwa jest dyrektywa nr 85 z 19 października 1992 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno urodziły i pracownic karmiących piersią (1992/85/WE)...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka urlopu wypoczynkowego w europejskim prawie pracy

  Na podstawie punktu 8 Powszechnej Karty Podstawowych Praw Pracowniczych zamieszczono zalecenie, że każdemu pracownikowi pracującemu w krajach Wspólnoty Europejskiej przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy. Długość okresu wypoczynku powinna być stopniowo ujednolicania zgodnie z istniejącymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka czasu pracy w europejskim prawie pracy

  Europejskie regulacje określające problematykę prawa pracy, mają na celu poprawę środowiska pracy, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zaznacza się jednocześnie, że uchwalając postanowienia prawne, będzie brana pod uwagę sytuacja ekonomiczna małych i średnich...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pracę w niepełnym wymiarze i na czas określony w prawie europejskim

  Dyrektywa Rady Nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 dotycząca umowy ramowej o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawartej przez ETUC, UNICE i CEEP.

  Celem Dyrektywy 99/70/WE było wdrożenie przez Państwa Członkowskie postanowień zawartych w umowie ramowej zawartej między organizacjami skupiającymi podmioty...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj tzw. informacje o warunkach zatrudnienia w prawie europejskim

  Podstawa prawna krajowa:

  -Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 97 r. Nr 78, poz. 483.

  -Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 98 r. Nr 21, poz. 94.

  Podstawa prawna europejska:

  -Dyrektywa 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r., w/s obowiązku dotyczących informowania pracowników o warunkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

  Równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest jedną z zasad konstytucyjnych, na tle polskiej konstytucji art. 32 ust. 2, jest zaznaczona generalna zasada że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Do tego art. w celu podkreślenia ważności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej

  I wersja

  Swoboda przepływu informacji oznacza zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na przynależności państwowej odnośnie do zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Swoboda ta obejmuje prawo do odpowiadania przez pracowników państw członkowskich na aktualne oferty pracy, do swobodnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /7 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi źródła europejskiego prawa pracy

  Pierwotnym źródłem prawa były akty tworzące Wspólnoty, w których państwa wyraziły ogólną zgodę na ograniczenie swojej suwerenności.

  Należą do nich Traktaty Rzymskie, Jednolity Akt Europejski, Układ o utworzeniu Unii Europejskiej, (znany jako Traktat z Maastricht), Traktat Amsterdamski oraz ostatni –...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres europejskiego prawa pracy

  Pojęcie europejskiego prawa pracy można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Zgodnie z pierwszym – szerokim ujęciem – e.p.p. to normy wydane w ramach organizacji o charakterze regionalnym działających na terenie naszego kontynentu – tzn. UE oraz Radę Europy. Zgodnie z drugim – wąskim ujęciem – e.p.p. to...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /5 881

  praca w formacie txt

Do góry