Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak kształtuje się odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych?

  W kręgu przestępstw indywidualnych największe znaczenie mają przestępstwa funkcjonariuszy publicznych.

  Trzy grupy funkcjonariuszy publicznych:

  I grupa:

  prezydent

  posłowie

  senatorowie i radni

  sędziowie

  ławnicy

  prokuratorzy

  notariusze i komornicy zawodowi

  II...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

  Nieletni:

  osoby do lat 18 wobec których stosuje się środki wychowawcze w związku z ich demoralizacja,

  osoby miedzy 13 a 17 rokiem życia , wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw lub niektórych wykroczeń,

  osoby wobec których wykonuje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto może być podmiotem przestępstwa?

  Podmiotem przestępstwa (sprawcą) może być tylko osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu osiągnęła już wiek odpowiedzialności (17 lat) i jest poczytalna. To znaczy, że znajduje się w takim stanie psychicznym, w którym jest zdolna do rozumienia przedsiębranego czynu i kierowania swym...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

  Ustawowe znamiona przestępstwa wyznaczają zespół charakterystycznych cech tworzących zarys danego typu przestępstwa. Przez wydobycie istotnych cech, powtarzających się, następuje typizacja czynu. W ten sposób poszczególne zespoły znamion tworzą typy przestępstw, którym nadaje się różne nazwy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów przesłanki przypisania winy

  Przesłanki przypisania winy:

  Zdolność sprawcy do rozpoznania wymaganego prze prawo zachowania się - zdolność sprawcy do ponoszenia winy. Ta zdolność uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu rozwoju (wiek odpowiedzialności) i stanu umysłowego pozwalającego na rozpoznanie znaczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma wina w prawie karnym?

  Odpowiedzialność karna związana jest z winą. Zasada "nullum crimen sine culpa" należy do podstawowych standardów współczesnego prawa karnego. Kodeksy odrzucają odpowiedzialność obiektywną za zachowanie od którego zależy karalność. Karze się za to co sprawca zrobił. Wina stanowi legitymację do...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy mamy do czynienia z bezprawnością karną?

  Przestępstwo to czyn zabroniony pod groźbą kary.

  Czyn zabroniony to zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.

  Przestępstwo to nie to samo co czyn zabroniony.

  Zakazu określonego zachowania dokonuje się tylko przez określenie znamion czynu zabronionego. Mamy tutaj do czynienia z...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma kryterium społecznej szkodliwości czynu?

  Nie jest przestępstwem czyn, którego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. Każdy czyn, realizujący znamiona czynu zagrożonego, jest czynem karygodnym.

  Stopień społecznej szkodliwości określają:

  rodzaj i charakter naruszonego dobra

  rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody

  sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma przymus dla kwalifikacji zachowania się jako czynu zabronionego?

  Czyn nie zachodzi jeśli na człowieka został wywarty:

  przymus fizyczny absolutny - "vis absoluta" - przymus, którego nie da się odeprzeć, np. skrępowanie, odurzenie siłą lub pod wpływem narkotyków.

  przymus psychiczny - "vis compulsiva" - przymus, który może być spowodowany przez użycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja przestępstwa i jej podstawowe elementy

  Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźba kary przez obowiązującą ustawę, określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

  Przestępstwo:

  Czyn zabroniony pod groźbą kary przez obowiązujące prawo.

  Czyn musi być społecznie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt

Do góry