Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy nawiązania stosunku pracy (zagadnienie)

  Pracodawca może i powinien mieć możliwość swobodnego zatrudnienia w ramach realizacji zasady doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonanie zadań. Z n.s.p. wiążą się skutki w sferze indywidualnego i zbiorowego stos. Pracy. Istnieje tutaj reprezentacja pracownika. Organami reprezentującymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje stosunku pracy

  Ze względu na odmienność form własności będącej podstawą działalności są 2 rodzaje stosunku pracy:

  1. pracownicze- występują we wszystkich dziedzinach produkcji, usług oraz administracji między pracodawcami dysponującymi mieniem społecznym bądź własnością prywatną a pracownikami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /8 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno - prawnych zakładów pracy

  Artykuły bazowe – 231, 2418

  Przekształcenie:

  - art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

  – potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy inną

  - pojęcie prawne kontynuacja, ciągłość dotychczasowej działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek wykonywania poleceń

  Pracownik, zgodnie z art. 100 K.p., jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracownika

  Artykuły bazowe – 100

  Są kształtowane przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych tworzonych przez pracodawcę jako regulamin pracy.

  Trzy kategorie obowiązków pracownika

  1. Podstawowe – dotyczą spraw zasadniczych, związane przede wszystkim z wartością życia i zdrowia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka praw pracownika

  Najbardziej oczywiste prawo pracownika zostało zawarte w art. 21 § 1 kodeksu pracy, z którego wynika, że pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Oprócz niego przysługują także nagrody i zasiłki. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do wynagradzania i ochrona

  - wynagradzanie za pracę jest obligatoryjnym składnikiem każdego stosunku pracy

  - pracownik nie może zrzec się prawa do wynagradzania ani przenieść tego prawa na inną osobę

  - wynagrodzenie jest to świadczenie ze stosunku pracy, o charakterze obowiązkowym (a przez to roszczeniowym) i okresowym, należne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracownika i pracodawcy

  1) Pracownik- inaczej osoba zatrudniona, osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy faktycznie i prawnie. Nie jest objęta statusem pracowniczym osoba, która wprawdzie legitymuje się umową o pracę, ale nie świadczy pracy pod kierownictwem. Jest natomiast pracownikiem ten, kto zawarł umowę cyw.-pr., lecz...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka

  To czynnik niepewności towarzyszący działalności każdego pracodawcy, a ściślej mówiąc niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków związanych z samym pracownikiem czy też z niesprawnością maszyn, urządzeń technicznych. Ryzyko ponosi pracodawca, nie pracownik. 4 rodzaje ryzyka:

  R. gospodarcze...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podporządkowanie a dyspozycyjność

  Z zagadnieniem podporządkowania łączy się zagadnienie dyspozycyjności, która polega na zobowiązaniu pracownika do wykonania pracy wykraczającej poza określony w umowie rodzaj pracy. Odnosi się ona do wyznaczonego pracownika, który podlega tej podległości, a tym samym osobistość świadczenia pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt

Do góry