Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym

  • W prawie urzędniczym osoba starająca się o zatrudnienie musi sprostać nie tylko warunkom powszechnym, ale musi też spełnić warunki szczególne:

  - Obywatelstwo polskie, brak obywatelstwa lub jego utrata może prowadzić nawet do nie zawiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez wypowiedzenia (należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechne źródła prawa pracy

  1) Konstytucja RP

  2) Ustawy zwykłe, np. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o grupowych zwolnieniach z pracy

  3) Umowy międzynarodowe ratyfikowane, np. Traktat Rzymski

  4) Rozporządzenia i dyrektywy Wspólnot Europejskich

  5) Akty wykonawcze np...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła uzupełniające

  - regulacja dotycząca pragmatyk w sytuacji, gdy dana materia nie została uregulowana w źródle podstawowym

  1) Kodeks pracy

  2) Kodeks cywilny

  3) Ustawy szczególne, np. ustawa o pracownikach urzędów państwowych

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe źródła prawa urzędniczego

  -określają pragmatyki służbowe i urzędnicze

  1) ustawa z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury

  2) ustawa z 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

  3) ustawa z 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej

  4) ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

  5)ustawa z 29...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych

  Roszczenia pracownicze, jeśli tylko są wiarygodne i prawnie uzasadnione, powinny być przez pracodawcę zaspokojone dobrowolnie. Jest to zasad – w praktyce nie znajduje należytego odzwierciedlenia. Dlatego tez ustawodawca stworzył prawne gwarancje ochrony interesów pracownika naruszonych bezprawnym działaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

  Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika jest to szczególna odpowiedzialność przewidziana w pragmatykach pracowniczych i służbowych, które ponoszą osoby zatrudnione na określonych stanowiskach lub wykonujące specyficzne funkcje publiczne, z reguły zatrudnione na podstawie mianowania. Cechą tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa pracownika związane z ustaniem zatrudnienia

  1. Prawo do zaskarżania wadliwych czynności pracodawcy

  Pracownik może kwestionować przed sądem pracy oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy, np. wówczas, gdy został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowo lub indywidualnie. Przysługuje mu to prawo także wtedy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /9 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanie stosunku pracy (zagadnienie)

  Stos.pracy ma charakter ciągły. Gdy zachodzą problemy dochodzi do rozwiązania s.p. Mamy tu do czynienia z rozwiązaniem, które obejmuje zakresem czynności prawne stron i skutki wynikające dla s.p. S.p. rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana warunków umowy (zagadnienie)

  Ze zmianą stosunku pracy mamy do czynienia wówczas, gdy do jego treści zostaną włączone nowe jakościowo prawa lub obowiązki albo dotychczasowe ulegną ograniczeniu, rozszerzeniu lub wyłączeniu. Zmiana warunków umowy może być przeprowadzona jedynie w trybie określonym w przepisach prawa, tj. w drodze:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /9 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawiązanie stosunku pracy (zagadnienie)

  Zagadnienia ogólne

  Os. zarządzające zakładem pracy kształtując warunki zatrudnienia powinny mieć na uwadze pozaprawne reguły będące kategoriami pojęciowymi z zakresu socjologii pracy czy tez psychologii np. na czas określony – pozbawienie stabilności sytuacji pr. Zatrudnienie pracowników to także...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /25 816

  praca w formacie txt

Do góry