Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy

  Zasada ta zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie wyłączając jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Na treść tego obowiązku składa się ochrona zdrowia i życia, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy

  art. 152 - 175

  - wypoczynkowe

  - bezpłatne

  Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

  - pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu

  - pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu

  - 14 dni powinna wynosić pierwsza część urlopu wraz z dniami wolnymi, a pozostałe dni w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /3 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada uprzywilejowania pracownika

  art. 18 § l KP: postanowienia umów o prace oraz innych aktów, na niektórych podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy - bo wtedy zastosuje się te ostatnie.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do reprezentacji

  Zasada ta odnosi się zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, jedni i drudzy mogą być reprezentowani. Pracodawcy mogą również zrzeszać się w organizacje, których jednak jest mało i dlatego niewiele jest tez ponad zakładowych układów pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada podnoszenia kwalifikacji

  Zasada ta wyraża ogólna tendencje stymulowania stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez pracownika uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10 .1993r. w sprawie zasada i warunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dbałości o socjalno - bytowe i kulturalne potrzeby pracownika

  (pakiet socjalny)

  Jedna z podstawowych zasad prawa pracy jest zaspokajanie przez pracodawcę - stosownie do swoich możliwości finansowych i posiadanych warunków (np. bazy lokalowej i sprzętu) bytowych - socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Począwszy od 1.01.1997r. obowiązek tworzenia zakładowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do godziwego wynagradzania

  Prawo to nie jest prawem podmiotowym, mimo, ze stanowi jedna z podstawowych zasad prawa pracy (art. 13 KP). Pojęcie godziwego wynagrodzenia zaczerpnięte zostało z Europejskiej Kart Społecznej. Zgodnie z wykładnią tej Karty pojęcie godziwego wynagrodzenia musi uwzględniać podstawowe potrzeby ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niedyskryminacji

  Przy udziale tej zasady kształtowana jest treść umowy o pracę. Chodzi tu o nie dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania (zwłaszcza polityczne i religijne) oraz przynależność związkowa. Z zasady tej nie wynika jednak konieczność równego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równego traktowania pracowników

  Art 112 KP stanowi, że pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzny i kobiety w stosunkach pracy. Nakaz ten nie dotyczy jednak równego traktowania stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika).

  Zasada ta...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika

  Polska ratyfikowała w 1993r. Konwencje o ochronie praw człowieka niejako w konsekwencji w KP umieszczony został art. 11 i mówiący, że pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku ich naruszenia pracownik ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt

Do góry