Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana treści stosunku pracy i jej sposoby

  a. Porozumienie zmieniające.

  Na mocy porozumienia stron zmieniane są przede wszystkim warunki umowy na korzyść pracownika. Porozumienie zmieniające jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy, co do przekształcenia treści łączącego ich stosunku prawnego, stad tez może ono być dokonane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracodawcy

  Na obowiązki pracodawcy składają się:

  a)obowiązek realizowania celu stosunku pracy,

  b)obowiązek wydania świadectwa pracy,

  c)obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy.

  ad. a)

  Podstawowe znaczenie ma tutaj obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonywania umówionej pracy. Źródłem tego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek należytego wykonywania pracy

  Obowiązek należytego świadczenia pracy jest samoistna i rodzajowo odrębna powinnością pracownika. Pracownik powinien świadczyć prace starannie i sumiennie.

  Kodeks nie określa pojęcia staranności wprost czyni to jednak w sposób pośredni przez odwołanie się do klauzuli pracy świadczonej pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek świadczenia pracy

  Zasadniczym ogólnym obowiązkiem pracownika jest powinność wykonywania pracy określonego rodzaju. Z powinnością wykonywania pracy wiąże się obowiązek pracownika przejawiania gotowości do świadczenia pracy (jeżeli taki stan psychiczny i fizyczny pracownika jest zależny od niego samego - niepodobna...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz konkurencji

  Na treść obowiązku dbałości o dobro pracodawcy składają się wszelkie zachowania pracownika, które w sposób prosty służą umacnianiu, bądź zachowaniu w nieuszczuplonej formie interesów majątkowych i niematerialnych zakładu pracy (dbałość o mienie zakładu pracy, zachowanie lojalności wobec podmiotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy

  Przed nowelizacja KP powinność pracownika dbałości o porządek w procesie pracy wypełniała treść obowiązku przestrzegania dyscypliny pracy. Nowela zerwała z tym ostatnim pojęciem, chociaż pozostawiła jego treść. Nadal bowiem pracownik musi przestrzegać czasu pracy, regulaminu itp. Tak wiec...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego

  Zasady współżycia społecznego odgrywają znaczącą role w prawie pracy.

  Zgodnie z art. 8 KP nie można czynić ze swego prawa użytku, który był by sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

  Odesłanie do zasad współżycia społecznego umożliwia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracownika i pracodawcy

  A) Obowiązki pracownika:

  - obowiązek świadczenia pracy,

  - obowiązek należytego wykonywania pracy,

  - obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy,

  - obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz

  konkurencji,

  - obowiązek przestrzegania zasad współżycia

  społecznego.

  B) Obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść stosunku pracy

  Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma nawiązania i treść umowy

  Formy nawiązania stosunku pracy:

  1. wg skuteczności działania:

  a) ustna,

  b) pisemna,

  c) dorozumiana.

  2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

  Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

  Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt

Do góry