Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasadność wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

  Pracownik poza wypowiedzeniem lub rozw. w drodze porozumienia stron może rozw. umowę o prace bez wypow. na skutek choroby, która powstała przy wykonywaniu pracy a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, może również bez wypowiedzenia, z 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z pracodawca, u którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie umowy na czas próbny

  Najczęściej spotykany w praktyce sposób rozwiązywania stosunku pracy to wypowiedzenie umowy o prace. Wypowiedzenie jest czynnością jednostronna.

  Elementami konstrukcyjnymi instytucji wypowiedzenia umowy są: oświadczenie woli, okres i termin wypowiedzenia. Okres powiedzenia um. zawartej na okres próbny...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

  Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

  1. Pracodawca może rozw. um. o pracę. bez wyp. bez winy pracownika: jeżeli niezdolność prac. do pracy wskutek choroby trwa:

  - dłużej niż 3 m-ce - gdy był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mocy,

  - dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stos. pracy bez wypowiedzenia

  Potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub tez natychmiastowym w trybie ustaw.

  Pracodawca może zwolnic w ten sposób pracow. w przypadku:

  - ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

  - popełnienia przez pracownika przestępstwa, przestępstwo uzasadnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Wypowiedzenie umowy o pr. (tzw. zwykle) należy do najczęściej spotykanych w praktyce sposobów rozw. stos. pracy. Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma znaczenia dla

  skuteczności tej formy zgoda pracownika lub pracodawcy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wygaśnięcia (stosunek pracy rozwiązuje się - stosunek pracy wygasa)

  a) rozwiązanie stosunku pracy - jest szerokim pojęciem obejmującym swym zakresem nie tylko czynności prawne stron (np. wypowiedzenie umowy), ale także skutki, które wynikają dla stron stosunku pracy tj. z mocy prawa.

  Rozwiązanie umowy o prace powodują tylko takie zdarzenia, z którymi ustawa wiąże taki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm ustawowy

  W przypadkach wskazanych przez ustawodawcę treści stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika a wiec niejako z urzędu. Ta zmiana wiąże się przede wszystkim z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostronna zmiana treści stos. pracy

  Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki zobowiązania pracowniczego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim, gdy nie jest wymagane dla tej czynności wypowiedzenie zmieniające. Dopuszczalność czasowej zmiany warunków pr. na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy - instytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasowe oddelegowanie

  Czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy należy do jednostronnych czynności pracodawcy. Jest moz1iwe we wszystkich zakładach pracy. Oddelegowanie jest dopuszczalne przy łącznym spełnieniu 4 warunków:

  - musza istnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy,

  - inna praca musi odp6whidac kwalifikacjom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt

Do góry