Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka finansowa brutto i gospodarka finansowa netto

  Forma budżetowania brutto – jest, że dana jednostka całość wydatków ma pokrywane ze środków budżetowych, a ewentualne uzyskane dochody ma obowiązek odprowadzić na scentralizowany rachunek dochodów budżetowych i nie ma prawa dochodów przeznaczyć na nie zaplanowane wydatki. Budżetowanie brutto jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako źródło prawa finansowego

  Problematyka systemu finansowego państwa jest kwestią na tyle istotną, że znajduje swój wyraz w unormowaniach konstytucyjnych. Już art. 84 Konstytucji RP stanowi, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Rozwinięcie natomiast...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot publicznej gospodarki finansowej

  Przedmiotem publicznej gospodarki finansowej są publiczne stosunki finansowe.

  Przedmiot regulacji prawnej zakreślony został szeroko. Ustawa określa w art. 1 (u.f.p):

  - zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

  - formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie finansów publicznych

  Finanse to stosunki społeczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. (definicja J. Harasimowicza)

  Pojęcie finansów publicznych – finanse to zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne ich dotyczące, w zależności od podmiotów dysponujących zasobami pieniężnymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /4 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne, społeczne i prywatne

  Dobra publiczne - kupowanie lub wytwarzane i wykorzystywanie przez duże grupy ludzi lub rządy (np. ochrona policyjna, obrona narodowa)

  Dobra prywatne - kupowanie lub wytwarzane i wykorzystywanie przez pojedynczych ludzi lub członków małych dobrowolnie tworzonych grup (np. żywność)

  Dobra społeczne -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameralizm, Merkantylizm, Kolbertyzm, Fizjokratyzm

  Kameralizm - kameraliści postawili kwestię granicy wydatków publicznych a przez to wyznaczyli granice opodatkowania. Wskazali jedną z metod budowania budżetu państwa - powinno się rozpoczynać od potrzeb państwa tj. wydatków do których należy dostosować dochody. Kameraliści sformułowali zasadę rocznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze próby interwencjonizmu

  Wskutek kwestionowania koncepcji liberalnej zwłaszcza w zakresie wolnego handlu pojawiły się silne tendencje protekcjonistyczne które powinny zapewnić krajowi warunki do akumulacji kapitału i osiągania zysków. za kraj w którym stworzono system nauki o finansach uważa się Niemcy którego twórcami są...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd)

  Podatek - to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatki sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi technologicznemu i inwestycyjnemu, muszą być przejrzyste, prawo podatkowe nie może zmieniać się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele

  Teoretyczne podstawy liberalizmu gospodarczego stworzył Adam Smith - twórca klasycznej ekonomii. Teoria A. Smitha opierała się na:

  - wolności gospodarczej

  - wolnej konkurencji

  - silny indywidualizm gospodarczy

  - prywatna własność

  Rolę państwa w zakresie finansów publicznych ograniczał do tworzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres przedkapitalistyczny i jego przedstawiciele

  Kameralizm - kameraliści postawili kwestię granicy wydatków publicznych a przez to wyznaczyli granice opodatkowania. Wskazali jedną z metod budowania budżetu państwa - powinno się rozpoczynać od potrzeb państwa tj. wydatków do których należy dostosować dochody. Kameraliści sformułowali zasadę rocznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt

Do góry