Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rola poszczególnych organów publicznych w procesie autoryzacji budżetu

  Budżet jako finansowy program rządzenia państwem wymaga politycznej autoryzacji przez parlament. Jest to wyłączna kompetencja parlamentu. Kwestia autoryzacji jest regulowana w konstytucji państwa.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie noty budżetowej

  Nota budżetowa 

  - harmonogram prac budżetowych,

  - wzory formularzy planistycznych, na których resorty i inne instytucje finansowe z budżetu państwa będą przekładać Ministrowi Finansów informacje i propozycje do budżetu państwa,

  - zasady planowania poszczególnych rodzajów wydatków

  Nota budżetowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy procedury budżetowej

  Procedura budżetowa to całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Fazy procedury budżetowej: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu i kontrola wykonywania budżetu.

  Uchwalanie i opracowywanie budżetu państwa

  1. przedstawienie projektu budżetu Radzie Ministrów.

  a) opracowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /6 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokowanie wydatków budżetowych

  Blokowanie wydatków budżetowych : to okresowy lub obowiązujący do końca roku budżetowego zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności w określonych jednostkach, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków, naruszenia zasad...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy budżetowe i zasady dysponowania nimi

  Rezerwy budżetowe – w budżecie państwa tworzy się rezerwy ogólne nie wyższe niż 0,2% wydatków budżetu. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie opracowywania budżetu i gdy inne ustawy tak...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść ustawy budżetowej

  Treść ustawy budżetowej określa ustawa o finansach publicznych. W myśl jej postanowień ustawa budżetowa określa prognozę dochodów budżetu państwa oraz limit wydatków budżetu państwa a także ustala:

  1) deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia

  2) limity zatrudnienia osób objętych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zasad budżetowych

  Zasady budżetowe – są to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczże prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Wyróżniamy zasady: powszechności, jedności, niefunduszowania, szczegółowości, równowagi, jawności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja budżetowa

  Klasyfikacja budżetowa – to jednolity system symboli cyfrowych służący grupowaniu dochodów i wydatków budżetowych wg określonych zasad i kryteriów. Pozwala ona:

  określić uprawnienia organów publicznych do prowadzenia dochodów budżetowych i wydatkowania środków na ściśle określone...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie budżetu

  Budżet – z łac. bulga – worek, sakiewka – jest to podstawowy plan finansowy państwa mający charakter dyrektywny ( tzn. są to wiążące polecenia parlamentu ) obejmujący dochody i wydatki o charakterze bezzwrotnym. uchwalany przez organ przedstawicielski na okres budżetowy , zwykle roczny.

  Budżet państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kredytu publicznego i zasady jego zaciągania

  Kredyt publiczny - pożyczki zaciągane albo udzielane przez państwo lub inny związek publicznoprawny (np. samorząd terytorialny). Skarb Państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie potrzeb budżetu państwa. W imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty mogą być zaciągane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 219

  praca w formacie txt

Do góry