Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Mają one charakter uznaniowy, uzależnione od decyzji organu pierwszej instancji, która ma charakter konstytutywny.

  Rozdział 7a1 ordynacji ustala zasady ich stosowania. Przewiduje on możliwość:

  odroczenia terminu płatności podatku

  rozłożenia płatności podatku na raty

  odroczenia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ZALEGŁOŚCIĄ PODATKOWĄ

  Zgodnie z art. 52 ordynacjina równi z zaległością podatkową traktuje się:

  nadpłatę jeżeli w zeznaniu lub deklaracji została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej niż należnej a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA

  Jest to pojęcie definiujące zobowiązanie podatkowe niewykonane w określonym przez prawo terminie (art. 51 ordynacji). Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi definicji zaległości podatkowej są: podatek- rozumiane jako wymagalne zobowiązanie oraz termin płatności.

  Zaległość ma charakter obiektywny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW

  Przedłużanie terminów stanowi akt generalny prawa powszechnie obowiązującego, obejmuje swym zakresem podmiotowym określoną kategorię lub kategorie podatników, płatników, inkasentów oraz innych podmiotów prawa podatkowego. Przedłużenie następuje w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

  Oznacza ono...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU OBLIGATORYJNEGO WYMIARU DECYZYJNEGO ZOBOWIĄZAŃ

  Art. 47 § 1 i 2 ordynacji -> termin płatności podatku dla zobowiązań, dla których wymiar pierwotny to decyzja wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji wymiarowej

  Dotyczą one terminu zapłaty podatku, a także rat podatku i zaliczek. Stosowane są w podatku od spadków i darowizn oraz w należnych od osób...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU SAMOWYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

  Art. 47 § 3 ordynacji

  Terminem płatności jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

  Samowymiar ma zastosowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ( niepobieranym przez płatnika), podatku dochodowym od osób prawnych, od towarów i usług, akcyza, od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

  Przepisy o terminie płatności wskazują moment, w którym zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne. Dla podatnika wyznacza graniczny moment do którego powinien on spłacić swoje zobowiązanie. Dla wierzyciela jest to termin do którego zobowiązanie może być dochodzone.

  Często przyjmuje się, że ma on...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZWYCZAJNE METODY WYMIARU ZOBOWIĄZANIA

  Do zastosowania wymiaru nadzwyczajnego dochodzi, gdy zawodzą mechanizmy wymiaru pierwotnego(zwyczajnego). Następuje w szczególności gdy dochodzi zjawisko uchylania się od opodatkowania. Korekta samowymiaru decyzją może też być następstwem błędu podatnika. Do wymiaru nadzwyczajnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

  Weryfikacja wymiaru- wymiar wtórny

  Następstwem zastosowania tych 2 formuł jest odmienny tryb weryfikacji wymiaru. W zobowiązanicahc w których zastosowano samo wymiar, może być zastosowana autokorekta.

  Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIAR - TO PRAWNE NASTĘPSTWO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

  Jest on pierwszym etapem realizacji obowiązku podatkowego. Jest to realizacja kompetencji podatnika albo organu podatkowego do ustalenia reguły zachowania deklarowanego (deklaracja podatnika) albo reguły powinnego zachowania ( decyzja organu podatkowego ).

  Wynikające z niej ( z kompetencji) prawo wymiaru...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /3 557

  praca w formacie txt

Do góry