Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR, ZWROT, I PRZEDAWNIENIE NADPŁATY

  Art. 72§1 ordynacji: za nadpłatę uważa się kwotę:

  nadpłaconego lub nienależenie zapłaconego podatku

  podatku pobranego przez płatnika nienależenie lub w wysokości większej od należnej

  zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR I WYKONYWANIE ROSZCZEŃ PODATNIKA

  Roszczenie jest alternatywnym dla zobowiązania rodzajem stosunku prawnego, gdyż podatnik może być wierzycielem, gdy ma nadpłatę, stratę, prawo do zwrotu albo zaliczenia.

  W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcie roszczenia, zostało ono tak skonstruowane, jakby podatnik w nie mógł być wierzycielem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWIESZENIE I PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA

  Art. 70§2-4, §6-8 i art. 70a

  Przedawnienie zobowiązań pełni funkcję porządkującą i stymulacyjną oraz jest instrumentem pewności prawa.

  Bieg terminów przedawnienia ma mobilizować organy, aby realizowały zasadę szybkości postępowania i skutecznie egzekwowały zobowiązania oraz wprowadzały do nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE PRAWA WYKONANIA I KOREKTY ZOBOWIĄZANIA

  Dotyczy samowymiaru, w tym przypadku przyjęto konstrukcję dwustopniową

  Art. 70 ordynacji stanowi: przedawnia się prawo wykonania zobowiązania objętego samowymiarem, jeśli podatnik złożył deklarację.

  Ponieważ podatnik mógł złożyć deklarację nieprawidłową- biegnie także przedawnienie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE WYMIARU

  Podstawowy przepis- Art. 68§1 ordynacji stanowi: zobowiązanie podatkowe o którym mowa, w art. 21§1pkt.2 ordynacji, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Przepis ten nie ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDAWNIENIE (DAWNOŚĆ) W PRAWIE PODATKOWYM

  Przedawnienie jest to instytucja, która określa skutki prawne będące następstwem niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie.

  Dawność jest to dawna nazwa przedawnienia obejmująca szerszy zakres instytucji niż te uregulowane w rozdz. 8 działu III ordynacji.

  Pierwotnie chciano wyróżnić dwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA

  Przez wygaśnięcie zobowiązania w prawie podatkowym określa się ustanie więzi prawnej obligującej podatnika do zapłaty podatku.

  Trzeba odróżnić wygasanie zobowiązania od wygasania obowiązku podatkowego , co wiąże się z możliwością wygaśnięcia zobowiązania w części ujawnionej, wymierzonej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Art. 59 § 1 ordynacji – zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek:

  zapłaty

  pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta

  potrącenia art. 64§1

  zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku 

  zaniechania poboru 

  przeniesienia własności rzeczy lub praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

  j/w. Organ podatkowy może z urzędu umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe gdy np.:

  1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

  2) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

  Może nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające( czy np.: nastąpiło znaczne obniżenie zdolności płatniczej podatnika, spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, czy niewyegzekwowanie należności nie wpłynie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry