Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNY PODZIAŁ FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Na strukturę finansów składa się wiele poddziałów:

  organizacja finansowa państwa

  opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie ustawy budżetowej lub ustawy finansowej

  pobieranie dochodów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i pożyczek publicznych

  dokonywanie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Fiskalna

  Redystrybucyjna

  To funkcja zasilania finansowego, która przejawia się głownie przez działanie prawa podatkowego. Jest tradycyjnie uznawana za podstawową, ale nigdy nie może funkcjonować w izolacji od pozostałych funkcji. Przez realizację tej funkcji, jednocześnie z nią dokonuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA BUDŻETOWA

  Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia

  To przekroczenie, które podlega różnego rodzaju karom porządkowym w formie upomnienia, nagany i kar pieniężnych.

  Karane jest uprzednie zaniechanie ustalenia należności budżetowych niezgodne z przepisami ich umarzanie, przekroczenie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KONTROLA ODPOWIEDZIALNOŚCI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU)

  Celem kontroli jest zapewnienie zgodności między przebiegiem a wynikiem określonego działania. Jest ona procesem, w którym dokonujemy porównań wykonań z wyznaczeniami. W pojęciu kontroli mieści się:

  ustalenie stanu faktycznego, tj. poszczególnych faz działania oraz jego wyników,

  porównanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /4 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUG PUBLICZNY

  Dług publiczny – jest to suma wszelkich finansowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz innych działań podmiotów publicznych powodujących wzrost ich zobowiązań.Dzieli się na: dług dobrowolny i przymusowy, dług krajowy i dług zagraniczny, dług krótkoterminowy, długot., średniot.

  Dług...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE BUDŻETU

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepisy finansów publicznych wprowadzają sankcje za naruszenie przepisów nie tylko prawa budżetowego, ale także przepisów zawartych w innych ustawach. Chodzi tu o tzw. ustawy okołobudżetowe oraz ustawy dotyczące strefy materialnego prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRACOWYWANIE, UCHWALANIE, WYKONYWANIE I KONTROLA BUDŻETU

  W nauce prawa podatkowego podkreśla się, że budżet ma formę ustawy, bo jest aktem po części planistycznym, zawiera kwoty dochodów i wydatków, po części jest to akt zawierający normy klasyczne.

  Podkreśla się też to, że inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu przysługuje wyłącznie Radzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Z BUDŻETEM

  W zależności od systemów powiązań z budżetem rozróżnia się następujące formy organizacyjne strefy budżetowej:

  · Jednostki budżetowe

  · Zakłady budżetowe

  · Gospodarstwa pomocnicze

  · Środki specjalne

  · Fundusze celowe 

  Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /8 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - Jawność

  Sprowadza się do postulatu aby budżet był ujawniany obywatelom w fazie planowania, uchwalania i wykonywania.

  Poddawanie kontroli społecznej finansów publicznych ma pozytywny wydźwięk psychologiczny i wychowawczy wciągając obywateli do aktywnego udziału w rozwiązywaniu spraw publicznych i dając im...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - przejrzystość

  Jest ona warunkiem realnej jawności budżetu, wiąże się też z zasadą szczegółowości , rzadko pojawia się pod taką nazwą, częściej pisze się o jednym z jej aspektów lub rezultatów- jasności budżety.

  W tradycyjnym rozumieniu oznacza czytelność, jasność, niesprzeczność.

  Postuluje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt

Do góry